Y tế, mức sống dân cư, văn hóa, thể thao, trật tự an toàn xã hội và môi trường

Phương pháp thống kê

HTCTTKQG –Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường

Khái niệm, phương pháp tính Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao đang hoạt động có hệ thống xử lý

Ngày đăng: 21/07/2023

HTCTTKQG – Tỷ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường

Khái niệm, phương pháp tính Tỷ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn

Ngày đăng: 21/07/2023

HTCTTKQG -Tỷ lệ trong năm c ó nồng độ bụi PM2.5 và bụi PM10 trong môi trường không khí vượt quá quy chuẩn kỹ thuật môi trường cho phép tại các đô thị từ loại IV trở lên

Khái niệm, phương pháp tính Tỷ lệ ngày có nồng độ bụi PM2,5 và bụi PM10 trong môi trường không khí vượt quá quy chuẩn

Ngày đăng: 21/07/2023

HTCTTKQG – Số giường bệnh trên mười nghìn dân

Khái niệm, phương pháp tính Số giường bệnh trên 10.000 dân là tỷ số giữa số giường bệnh tại các cơ sở y tế có

Ngày đăng: 21/07/2023

HTCTTKQG – Tỷ lệ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh triển khai tư vấn khám, chữa bệnh từ xa

Khái niệm, phương pháp tính Tỷ lệ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có triển khai tư vấn khám, chữa bệnh từ xa là tỷ

Ngày đăng: 21/07/2023

1 2 3 26