Y tế, mức sống dân cư, văn hóa, thể thao, trật tự an toàn xã hội và môi trường

Ấn phẩm thống kê

Y tế Việt Nam - Kết quả đánh giá từ tổng điều tra kinh tế năm 2021

Y tế là hoạt động duy trì, chăm sóc sức khoẻ và chữa trị bệnh cho người dân; dịch vụ y tế phát triển giúp cho chất lượng cuộc sống của người dân được nâng cao.

Ngày đăng: 26/04/2024

Kinh tế - xã hội các địa phương ven biển giai đoạn 2011-2022

Các địa phương ven biển có vai trò, vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Có thể nói vùng ven biển là vùng có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế nhanh và năng động. Thực tiễn ở nhiều nước trên thế giới đã khẳng định vai trò động lực thúc đẩy toàn nền kinh tế phát triển của vùng ven biển

Ngày đăng: 16/04/2024

Kết quả khảo sát mức sống dân cư Việt Nam năm 2022

KSMS 2022 được tiến hành theo Quyết định số 939/QĐ-TCTK ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. KSMS đã được tổ chức, triển khai theo đúng nội dung của phương án và quy trình sản xuất thông tin thống kê cấp cao.

Ngày đăng: 01/04/2024

Số liệu thống kê môi trường Việt Nam 2014-2021

Thực hiện Nhiệm vụ bảo vệ môi trường ban hành tại Quyết định số 1325/QĐ-BKHĐT ngày 23/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Hệ thống hóa và cập nhật số liệu thống kê môi trường 2014-2021, Tổng cục Thống kê đã tiến hành biên soạn và xuất bản ấn phẩm “Số liệu thống kê môi trường Việt Nam 2014-2021”

Ngày đăng: 25/01/2024

Báo cáo thí điểm một số chỉ tiêu phát triển bền vững về môi trường đô thị và biến đổi khí hậu tại Việt Nam năm 2021

TCTK phối hợp với Cơ quan Thống kê I-ta-li-a biên soạn Báo cáo thí điểm một số chỉ tiêu phát triển bền vững về môi trường đô thị và biến đổi khí hậu tại Việt Nam năm 2021. Đây là Báo cáo đầu tiên của Việt Nam về nội dung này.

Ngày đăng: 05/10/2023

1 2 3 14