Y tế, mức sống dân cư, văn hóa, thể thao, trật tự an toàn xã hội và môi trường