Xin ý kiến

Xin ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Bộ chỉ tiêu giám sát, đánh giá về nông nghiệp, nông dân và nông thôn

Thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 27/2/2023 của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ chỉ tiêu giám sát, đánh giá về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Ngày đăng: 21/05/2024

Xin ý kiến dự thảo Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Thống kê

Thực hiện Quyết định số 2122/QĐ-BKHĐT ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giao Tổng cục Thống kê là đơn vị xây dựng dự thảo Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Thống kê

Ngày đăng: 05/02/2024

Xin ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

Ý kiến góp ý bằng văn bản của Quý Cơ quan xin gửi về Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội và theo địa chỉ thư điện tử: phongthietke@gso.gov.vn trước ngày 02/02/2024.

Ngày đăng: 16/01/2024

Xin ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022 của Chính phủ

Ý kiến góp ý bằng văn bản của quý Cơ quan xin gửi về Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội. Trước ngày 30 tháng 11 năm 2023...

Ngày đăng: 10/11/2023

Xin ý kiến Dự thảo Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thống kê

Theo quy định của Điều 101 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Tổng cục Thống kê kính gửi Dự thảo Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thống kê để đăng tải xin ý kiến trên website của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổng cục Thống kê...

Ngày đăng: 08/05/2023

Xin ý kiến Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành thống kê

Ý kiến góp ý bằng văn bản xin gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (qua Tổng cục Thống kê, số 54 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội, đồng thời gửi file mềm tới địa chỉ email: tochuccanbo@gso.gov.vn) trước ngày 15/5/2023 để tổng hợp, hoàn thiện Thông tư...

Ngày đăng: 04/05/2023

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

Công văn của Quý Cơ quan, đơn vị xin gửi về Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội và theo địa chỉ thư điện tử: phongthietke@gso.gov.vn trước ngày 25/12/2022.

Ngày đăng: 15/12/2022

Xin ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Ý kiến góp ý bằng văn bản của quý Cơ quan, đơn vị xin gửi về Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội và theo địa chỉ thư điện tử trước ngày 21/11/2022...

Ngày đăng: 14/11/2022

Xin ý kiến dự thảo Chương trình điều tra thống kê quốc gia

Ý kiến góp ý bằng văn bản xin gửi về Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, và theo địa chỉ thư điện tử: phongthietke@gso.gov.vn trước ngày 15/11/2022.

Ngày đăng: 08/11/2022

Xin ý kiến Dự thảo Quyết định phê duyệt “Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia”

Ý kiến góp ý bằng văn bản của Quý Cơ quan gửi về Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 54 đường Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội trước ngày 22/9/2022 (file văn bản góp ý gửi theo địa chỉ thư điện tử: phongcntt@gso.gov.vn)...

Ngày đăng: 09/09/2022

1 2