Văn bản

Góp ý Dự thảo Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Thống kê

Văn bản góp ý của Quý Cơ quan gửi về Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê, Tổng cục Thống kê, số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội và theo địa chỉ thư điện tử: phongthietke@gso.gov.vn trước ngày 20/11/2022.

Ngày đăng: 20/10/2022

Xin ý kiến Dự thảo Quyết định phê duyệt “Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia”

Ý kiến góp ý bằng văn bản của Quý Cơ quan gửi về Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 54 đường Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội trước ngày 22/9/2022 (file văn bản góp ý gửi theo địa chỉ thư điện tử: phongcntt@gso.gov.vn)...

Ngày đăng: 09/09/2022

Dự thảo Quyết định Phê duyệt “Đề án tư liệu hóa và chuyển đổi số trong hệ thống thống kê quốc gia”

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) đã dự thảo Đề án, Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án tư liệu hóa và chuyển đổi số trong hệ thống thống kê quốc gia”. Hồ sơ Dự thảo gồm 1. Tờ trình về phê duyệt “Đề án tư liệu hóa và chuyển đổi số trong hệ thống thống kê quốc gia...

Ngày đăng: 06/09/2022

Xin ý kiến Dự thảo Nghị định quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

Ý kiến góp ý bằng văn bản của Quý Cơ quan xin gửi về Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội và theo địa chỉ thư điện tử: phongthietke@gso.gov.vn trước ngày 25/9/2022.

Ngày đăng: 31/08/2022

Góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030

Thực hiện Điều 101 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Tổng cục Thống kê kính gửi Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030.

Ngày đăng: 13/06/2022

Xin ý kiến dự thảo Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Ngày đăng: 12/04/2022

Xin ý kiến dự thảo hồ sơ ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia

Ý kiến góp ý bằng văn bản của Quý Cơ quan xin gửi về Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội và theo địa chỉ thư điện tử: phong thietke@gso.gov.vn trước ngày 28/02/2022.

Ngày đăng: 05/01/2022

Dự thảo Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ý kiến góp ý bằng văn bản của quý Cơ quan xin gửi về Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội và theo địa chỉ thư điện tử: phuongphapchedo@gso.gov.vn trước ngày 20/01/2022. 

Ngày đăng: 04/01/2022

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý IV và năm 2021

Văn bản gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đồng gửi Văn phòng Chính phủ) chậm nhất ngày 20 tháng 12 năm 2021; Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo dõi sát, đôn đốc thực hiện, trường hợp cần thiết hướng dẫn cụ thể, trao đổi trực tiếp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan, rà soát kỹ nội dung, tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 23 tháng 12 năm 2021.

Ngày đăng: 15/12/2021

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và thí sinh không đủ điều kiện dự Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê năm 2021

Căn cứ hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển và điều kiện, tiêu chuẩn của vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp cần tuyển theo quy định, Hội đồng tuyển dụng viên chức Cục TTDL đã tiến hành kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn tại Phiếu đăng ký dự xét tuyển và đăng tải thông báo kết quả xét tuyển Vòng 1.

Ngày đăng: 08/11/2021

1 2 3