Văn bản

Dự thảo Đề án tăng cường năng lực thống kê quốc gia về tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực thống kê

Ngày 23/05/2022, Tổng cục trưởng TCTK ban hành Quyết định số 576/QĐ-TCTK thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Công tác xây dựng các Đề án đã xác định trong Chiến lược. Để tránh trùng chéo với các Đề án khác, Ban Chỉ đạo xây dựng các Đề án thống nhất phạm vi Đề án Tăng cường năng lực thống kê quốc gia tập trung vào các nội dung về hoàn thiện tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực thống kê...

Ngày đăng: 04/07/2023

Xin ý kiến dự thảo Thông tư quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch và Đầu tư

Văn bản của quý Cơ quan gửi về Tổng cục Thống kê (Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê) và theo địa chỉ thư điện tử: phuongphapchedo@gso.gov.vn trước ngày 10/7/2023.

Ngày đăng: 26/06/2023

Xin ý kiến Dự thảo Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thống kê

Theo quy định của Điều 101 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Tổng cục Thống kê kính gửi Dự thảo Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thống kê để đăng tải xin ý kiến trên website của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổng cục Thống kê...

Ngày đăng: 08/05/2023

Xin ý kiến Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành thống kê

Ý kiến góp ý bằng văn bản xin gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (qua Tổng cục Thống kê, số 54 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội, đồng thời gửi file mềm tới địa chỉ email: tochuccanbo@gso.gov.vn) trước ngày 15/5/2023 để tổng hợp, hoàn thiện Thông tư...

Ngày đăng: 04/05/2023

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2024

Căn cứ Quyết định số 402/QĐ-TCTK ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Tổng cục trưởng TCTK, TCTK thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2024...

Ngày đăng: 28/04/2023

Xin ý kiến Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

TCTK kính gửi Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đăng tải xin ý kiến...

Ngày đăng: 18/01/2023

Các quyết định bổ nhiệm của Tổng cục Thống kê năm 2023

Bao gồm các quyết định bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ của Tổng cục Thống kê năm 2023

Ngày đăng: 16/01/2023

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

Công văn của Quý Cơ quan, đơn vị xin gửi về Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội và theo địa chỉ thư điện tử: phongthietke@gso.gov.vn trước ngày 25/12/2022.

Ngày đăng: 15/12/2022

Xin ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Ý kiến góp ý bằng văn bản của quý Cơ quan, đơn vị xin gửi về Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội và theo địa chỉ thư điện tử trước ngày 21/11/2022...

Ngày đăng: 14/11/2022

Xin ý kiến dự thảo Chương trình điều tra thống kê quốc gia

Ý kiến góp ý bằng văn bản xin gửi về Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, và theo địa chỉ thư điện tử: phongthietke@gso.gov.vn trước ngày 15/11/2022.

Ngày đăng: 08/11/2022

1 2 3