Văn bản

Xin ý kiến Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

TCTK kính gửi Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đăng tải xin ý kiến...

Ngày đăng: 18/01/2023

Các quyết định bổ nhiệm của Tổng cục Thống kê năm 2023

Bao gồm các quyết định bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ của Tổng cục Thống kê năm 2023

Ngày đăng: 16/01/2023

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

Công văn của Quý Cơ quan, đơn vị xin gửi về Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội và theo địa chỉ thư điện tử: phongthietke@gso.gov.vn trước ngày 25/12/2022.

Ngày đăng: 15/12/2022

Xin ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Ý kiến góp ý bằng văn bản của quý Cơ quan, đơn vị xin gửi về Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội và theo địa chỉ thư điện tử trước ngày 21/11/2022...

Ngày đăng: 14/11/2022

Xin ý kiến dự thảo Chương trình điều tra thống kê quốc gia

Ý kiến góp ý bằng văn bản xin gửi về Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, và theo địa chỉ thư điện tử: phongthietke@gso.gov.vn trước ngày 15/11/2022.

Ngày đăng: 08/11/2022

Góp ý Dự thảo Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Thống kê

Văn bản góp ý của Quý Cơ quan gửi về Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê, Tổng cục Thống kê, số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội và theo địa chỉ thư điện tử: phongthietke@gso.gov.vn trước ngày 20/11/2022.

Ngày đăng: 20/10/2022

Xin ý kiến Dự thảo Quyết định phê duyệt “Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia”

Ý kiến góp ý bằng văn bản của Quý Cơ quan gửi về Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 54 đường Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội trước ngày 22/9/2022 (file văn bản góp ý gửi theo địa chỉ thư điện tử: phongcntt@gso.gov.vn)...

Ngày đăng: 09/09/2022

Dự thảo Quyết định Phê duyệt “Đề án tư liệu hóa và chuyển đổi số trong hệ thống thống kê quốc gia”

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) đã dự thảo Đề án, Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án tư liệu hóa và chuyển đổi số trong hệ thống thống kê quốc gia”. Hồ sơ Dự thảo gồm 1. Tờ trình về phê duyệt “Đề án tư liệu hóa và chuyển đổi số trong hệ thống thống kê quốc gia...

Ngày đăng: 06/09/2022

Xin ý kiến Dự thảo Nghị định quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

Ý kiến góp ý bằng văn bản của Quý Cơ quan xin gửi về Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội và theo địa chỉ thư điện tử: phongthietke@gso.gov.vn trước ngày 25/9/2022.

Ngày đăng: 31/08/2022

Góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030

Thực hiện Điều 101 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Tổng cục Thống kê kính gửi Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030.

Ngày đăng: 13/06/2022

1 2