Văn bản

Xin ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Bộ chỉ tiêu giám sát, đánh giá về nông nghiệp, nông dân và nông thôn

Thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 27/2/2023 của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ chỉ tiêu giám sát, đánh giá về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Ngày đăng: 21/05/2024

Quy chế phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Tổng cục Thống kê về công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê

Quy chế này quy định việc phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Tổng cục Thống kê về công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ngày đăng: 04/04/2024

Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước

Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 14/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước

Ngày đăng: 21/03/2024

Công khai tài sản công năm 2023 theo quy định tại Nghị định số 151/2917/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ

Tổng cục Thống kê báo cáo việc thực hiện công khai tài sản công năm 2023 theo Nghị định số 151/2917/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ và thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017.

Ngày đăng: 01/03/2024

Xin ý kiến dự thảo Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Thống kê

Thực hiện Quyết định số 2122/QĐ-BKHĐT ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giao Tổng cục Thống kê là đơn vị xây dựng dự thảo Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Thống kê

Ngày đăng: 05/02/2024

Triệu tập công chức, viên chức dự thi nâng ngạch, thăng hạng

Ban hành kèm theo QĐ số 41/QĐ-HĐT ngày 10/1/2024 Kế hoạch tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên TKVC, giảng viên GDNN chính năm 2023 đối với CCVC của TCTK thuộc Bộ KHĐT

Ngày đăng: 19/01/2024

Công điện về việc nâng cao hiệu quả công tác thống kê du lịch để đánh giá, hoạch định chính sách và thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam hiệu quả, bền vững trong thời gian tới

Công điện số 06/CĐ-TTg ngày 15/1/2024 về việc nâng cao hiệu quả công tác thống kê du lịch để đánh giá, hoạch định chính sách và thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam hiệu quả, bền vững trong thời gian tới

Ngày đăng: 18/01/2024

Xin ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

Ý kiến góp ý bằng văn bản của Quý Cơ quan xin gửi về Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội và theo địa chỉ thư điện tử: phongthietke@gso.gov.vn trước ngày 02/02/2024.

Ngày đăng: 16/01/2024

Xin ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022 của Chính phủ

Ý kiến góp ý bằng văn bản của quý Cơ quan xin gửi về Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội. Trước ngày 30 tháng 11 năm 2023...

Ngày đăng: 10/11/2023

Dự thảo Đề án tăng cường năng lực thống kê quốc gia về tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực thống kê

Ngày 23/05/2022, Tổng cục trưởng TCTK ban hành Quyết định số 576/QĐ-TCTK thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Công tác xây dựng các Đề án đã xác định trong Chiến lược. Để tránh trùng chéo với các Đề án khác, Ban Chỉ đạo xây dựng các Đề án thống nhất phạm vi Đề án Tăng cường năng lực thống kê quốc gia tập trung vào các nội dung về hoàn thiện tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực thống kê...

Ngày đăng: 04/07/2023

1 2 3