Văn bản pháp lý khác

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 31/01/2023

Ngày có hiệu lực: 01/02/2023

Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 18/01/2023

Ngày có hiệu lực: 18/01/2023

Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 22/12/2022

Ngày có hiệu lực: 22/12/2022

Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương

Cơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 13/12/2022

Ngày có hiệu lực: 01/01/2023

Người ký: Chánh Văn Phòng Nguyễn Văn Đoàn

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 29/11/2022

Ngày có hiệu lực: 29/11/2022

Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 24/11/2022

Ngày có hiệu lực: 24/11/2022

Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 29/9/2022

Ngày có hiệu lực: 29/9/2022

Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 16/6/2022

Ngày có hiệu lực: 16/6/2022

Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 6/6/2022

Ngày có hiệu lực: 6/6/2022

Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 31/5/2022

Ngày có hiệu lực: 31/5/2022

Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 5/5/2022

Ngày có hiệu lực: 5/5/2022

Người ký: Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 25/3/2022

Ngày có hiệu lực: 25/3/2022

Người ký: Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 8/3/2022

Ngày có hiệu lực: 8/3/2022

Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương

Cơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 24/12/2021

Ngày có hiệu lực: 24/12/2021

Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 25/11/2021

Ngày có hiệu lực: 25/11/2021

Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 14/09/2021

Ngày có hiệu lực: 14/09/2021

Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 25/06/2021

Ngày có hiệu lực: 25/06/2021

Người ký: Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 23/06/2021

Ngày có hiệu lực: 25/06/2021

Người ký: Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 21/6/2021

Ngày có hiệu lực: 21/6/2021

Người ký: Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 21/05/2021

Ngày có hiệu lực: 21/05/2021

Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 07/04/2021

Ngày có hiệu lực: 30/04/2021

Người ký: Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 30/3/2021

Ngày có hiệu lực: 30/3/2021

Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 19/03/2021

Ngày có hiệu lực: 19/03/2021

Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 17/03/2021

Ngày có hiệu lực: 17/03/2021

Người ký: Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 17/03/2021

Ngày có hiệu lực: 17/03/2021

Người ký: Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 24/12/2020

Ngày có hiệu lực: 24/12/2020

Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương

Cơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 18/12/2020

Ngày có hiệu lực: 18/12/2020

Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 29/04/2020

Ngày có hiệu lực: 29/04/2020

Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 27/04/2020

Ngày có hiệu lực: 27/04/2020

Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm

Cơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 31/03/2020

Ngày có hiệu lực: 01/6/2020

Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 12/03/2020

Ngày có hiệu lực: 12/03/2020

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 11/10/2019

Ngày có hiệu lực: 11/10/2019

Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 8/8/2019

Ngày có hiệu lực: 8/8/2019

Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 10/5/2018

Ngày có hiệu lực: 10/5/2018

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 23/3/2017

Ngày có hiệu lực:23/3/2017

Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 3/3/2017

Ngày có hiệu lực: 3/3/2017

Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 30/12/2016

Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 30/12/2016

Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

Người ký: Tổng cục trưởng

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 30/12/2016

Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm

Cơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 28/12/2016

Ngày có hiệu lực: 28/12/2016

Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 20/12/2016

Ngày có hiệu lực: 20/12/2016

Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 6/12/2016

Ngày có hiệu lực: 6/12/2016

Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm

Cơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 6/5/2016

Ngày có hiệu lực: 6/5/2016

Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thuế, Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 10/11/2015

Ngày có hiệu lực: 10/11/2015

Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Bùi Văn Nam

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 25/12/2014

Ngày có hiệu lực: 25/12/2014

Người ký: Tổng cục trưởng

Cơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương

Ngày ban hành: 02/12/2014

Ngày có hiệu lực: 02/12/2014

Người ký: Bộ trưởng, Thống đốc Ngân hàng, Bộ trưởng, Bộ trưởng

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 6/5/2014

Ngày có hiệu lực: 6/5/2014

Người ký: Tổng cục trưởng

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 4/02/2013

Ngày có hiệu lực: 4/02/2013

Người ký: Tổng cục trưởng

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 12/4/2012

Ngày có hiệu lực: 12/4/2012

Người ký: Tổng cục trưởng

Cơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 30/3/2012

Ngày có hiệu lực: 30/3/2012

Người ký: Bộ trưởng Bùi Quang Vinh

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 02/11/2011

Ngày có hiệu lực: 02/11/2011

Người ký: Tổng cục trưởng Đỗ Thức

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 31/10/2011

Ngày có hiệu lực: 31/10/2011

Người ký: Tổng cục trưởng Đỗ Thức

Cơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 26/7/2011

Ngày có hiệu lực: 26/7/2011

Người ký: Bộ trưởng Võ Hồng Phúc

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 5/5/2010

Ngày có hiệu lực: 5/5/2010

Người ký: Tổng cục trưởng Đỗ Thức

Cơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội Vụ

Ngày ban hành: 24/6/2009

Ngày có hiệu lực: Sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành

Người ký: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc, Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Trần Văn Tuấn

Cơ quan phát hành: Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 27/3/2009

Ngày có hiệu lực: Sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành

Người ký: Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 16/12/2008

Ngày có hiệu lực: 16/12/2008

Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Đức Hòa

Cơ quan phát hành: Bộ Nội Vụ

Ngày ban hành: 12/11/2008

Ngày có hiệu lực: Sau 15 ngày đăng công báo

Người ký: Bộ trưởng

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 20/02/2008

Ngày có hiệu lực: 20/02/2008

Người ký: Tổng cục trưởng

Cơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 16/10/2006

Ngày có hiệu lực: 16/10/2006

Người ký: Bộ trưởng

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 27/12/2014

Ngày có hiệu lực: 27/12/2014

Người ký: Phó Tổng cục trưởng

Cơ quan phát hành: Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 23/7/2015

Ngày có hiệu lực: 23/7/2015

Người ký: Thủ tướng

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 30/6/2015

Ngày có hiệu lực: 30/6/2015

Người ký: Tổng cục trưởng