Nghiệp vụ Thống kê

Cơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 01/11/2023

Ngày có hiệu lực: 15/12/2023

Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Cơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 09/10/2023

Ngày có hiệu lực: 01/01/2024

Người ký: Thứ trưởng Trần Quốc Phương

Cơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 02/10/2023

Ngày có hiệu lực: 01/01/2024

Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 07/07/2023

Ngày có hiệu lực: 07/07/2023

Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 23/06/2023

Ngày có hiệu lực: 23/06/2023

Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 23/06/2023

Ngày có hiệu lực: 23/06/2023

Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương

Cơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 14/6/2023

Ngày có hiệu lực: 14/6/2023

Người ký: Thứ trưởng Trần Quốc Phương

Cơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 9/12/2022

Ngày có hiệu lực: 01/02/2023

Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Cơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 31/12/2021

Ngày có hiệu lực: 15/3/2022

Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Cơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 31/12/2021

Ngày có hiệu lực: 01/3/2022

Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 23/06/2021

Ngày có hiệu lực: 23/06/2021

Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương

Cơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 30/7/2019

Ngày có hiệu lực: 30/5/2019

Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 1/2/2019

Ngày có hiệu lực: 1/2/2019

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Cơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 22/1/2019

Ngày có hiệu lực: 8/3/2019

Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Cơ quan phát hành: Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 26/6/2018

Ngày có hiệu lực: 26/6/2018

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 10/4/2018

Ngày có hiệu lực: 10/4/2018

Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 3/9/2013

Ngày có hiệu lực: 3/9/2013

Người ký: Tổng cục trưởng Đỗ Thức

Cơ quan phát hành: Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 28/6/2012

Ngày có hiệu lực: 28/6/2012

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Cơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành:4/4/2012

Ngày có hiệu lực: 01/6/2012

Người ký: Bộ trưởng Bùi Quang Vinh

Cơ quan phát hành: Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 14/10/2011

Ngày có hiệu lực: 01/12/2011

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Cơ quan phát hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày ban hành: 15/9/2011

Ngày có hiệu lực: 01/11/2011

Người ký: Bộ trưởng Phạm Vũ Luận

Cơ quan phát hành: Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 17/5/2011

Ngày có hiệu lực: 01/7/2011

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Cơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 10/01/2011

Ngày có hiệu lực: 01/3/2011

Người ký: Bộ trưởng Võ Hồng Phúc

Cơ quan phát hành: Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 30/11/2010

Ngày có hiệu lực: 15/01/2011

Người ký: Thủ tướng

Cơ quan phát hành: Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 02/6/2010

Ngày có hiệu lực: 20/7/2010

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Cơ quan phát hành: Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 11/5/2010

Ngày có hiệu lực: 01/7/2010

Người ký: Thủ tướng

Cơ quan phát hành: Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 02/3/2010

Ngày có hiệu lực: 02/3/2010

Người ký: Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 9/9/2008

Ngày có hiệu lực: 9/9/2008

Người ký: Thứ trưởng kiêm Tổng cục trưởng Nguyễn Đức Hòa

Cơ quan phát hành: Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 31/7/2015

Ngày có hiệu lực: 31/7/2015

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 26/10/2015

Ngày có hiệu lực: 26/10/2015

Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm