Luật Thống kê và các văn bản QPPL hướng dẫn

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 07/6/2024

Ngày có hiệu lực: 01/8/2024

Người ký: Phó Thủ tướng Lê Minh Khái

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 24/02/2023

Ngày có hiệu lực: 15/4/2023

Người ký: Phó Thủ tướng Lê Minh Khái

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 15/02/2023

Ngày có hiệu lực: 01/01/2023

Người ký: Phó Thủ tướng Lê Minh Khái

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 7/11/2022

Ngày có hiệu lực: 01/01/2023

Người ký: Phó Thủ tướng Lê Minh Khái

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 30/5/2022

Ngày có hiệu lực: 30/5/2022

Người ký: Phó Thủ tướng Lê Minh Khái

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 28/02/2022

Ngày có hiệu lực: 28/02/2022

Người ký: Phó Thủ tướng Lê Minh Khái

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 15/11/2021

Ngày có hiệu lực: 01/01/2022

Người ký: Phó Thủ tướng Lê Minh Khái

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 24/02/2020

Ngày có hiệu lực: 24/02/2020

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Cơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 31/12/2019

Ngày có hiệu lực: 15/02/2020

Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Cơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 30/7/2019

Ngày có hiệu lực: 16/9/2019

Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 5/1/2019

Ngày có hiệu lực: 5/1/2019

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Cơ quan phát hành: Bộ kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 4/1/2019

Ngày có hiệu lực: 18/2/2019

Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 1/11/2018

Ngày có hiệu lực: 20/12/2018

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 6/7/2018

Ngày có hiệu lực: 20/8/2018

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 1/3/2018

Ngày có hiệu lực: 20/4/2018

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 6/12/2017

Ngày có hiệu lực: 6/12/2017

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 11/5/2017

Ngày có hiệu lực: 11/5/2017

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 19/12/2016

Ngày có hiệu lực: 5/2/2017

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 17/10/2016

Ngày có hiệu lực: 1/12/2016

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 1/7/2016

Ngày có hiệu lực: 1/7/2016

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 1/7/2016

Ngày có hiệu lực: 1/7/2016

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 1/7/2016

Ngày có hiệu lực: 1/7/2016

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Cơ quan phát hành: Quốc hội

Ngày ban hành: 23/11/2015

Ngày có hiệu lực: 4/12/2015

Người ký: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Cơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 14/10/2014

Ngày có hiệu lực: 1/12/2014

Người ký: Bộ trưởng Bùi Quang Vinh

Cơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 28/5/2014

Ngày có hiệu lực: 28/5/2014

Người ký: Bộ trưởng Bùi Quang Vinh

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 14/4/2014

Ngày có hiệu lực: 14/4/2014

Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 17/2/2014

Ngày có hiệu lực: 5/4/2014

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 11/11/2013

Ngày có hiệu lực: 10/1/2014

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 24/9/2013

Ngày có hiệu lực: 24/9/2013

Người ký: Tổng cục trưởng Đỗ Thức

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 13/8/2013

Ngày có hiệu lực: 13/8/2013

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 19/7/0213

Ngày có hiệu lực: 5/9/2013

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 7/1/2013

Ngày có hiệu lực: 7/1/2013

Người ký: Tổng cục trưởng Đỗ Thức

Cơ quan phát hành: Bộ Công Thương

Ngày ban hành: 20/7/2012

Ngày có hiệu lực: 5/9/2012

Người ký: Thứ trưởng Trần Tuấn Anh

Cơ quan phát hành: Bộ Công Thương

Ngày ban hành: 20/7/2012

Ngày có hiệu lực: 5/9/2012

Người ký: Thứ trưởng Trần Tuấn Anh

Cơ quan phát hành: Bộ Công Thương

Ngày ban hành: 20/7/2012

Ngày có hiệu lực: 5/9/2012

Người ký: Thứ trưởng Trần Tuấn Anh

Cơ quan phát hành: Bộ Tài Chính

Ngày ban hành: 9/4/2012

Ngày có hiệu lực: 1/6/2012

Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 7/3/2012

Ngày có hiệu lực: 1/5/2012

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Cơ quan phát hành: Bộ Công Thương

Ngày ban hành: 14/10/2011

Ngày có hiệu lực: 1/12/2011

Người ký: Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa

Cơ quan phát hành: Bộ Tài Chính

Ngày ban hành: 4/10/2011

Ngày có hiệu lực: 4/10/2011

Người ký: Thứ trưởng Phạm Sỹ Danh

Cơ quan phát hành: Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày ban hành: 22/9/2011

Ngày có hiệu lực:  sau 45 ngày kể từ ngày ký

Người ký: Thứ trưởng Trần Việt Thanh

Cơ quan phát hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày ban hành: 22/9/2011

Ngày có hiệu lực: 10/11/2011

Người ký: Thứ trưởng Trần Quang Quý

Cơ quan phát hành: Bộ Tài Chính

Ngày ban hành: 11/5/2011

Ngày có hiệu lực: 30/6/2011

Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh

Cơ quan phát hành: Bộ Tư Pháp

Ngày ban hành: 5/4/2011

Ngày có hiệu lực: 20/5/2011

Người ký: Bộ trưởng Hà Hùng Cường

Cơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 31/3/2011

Ngày có hiệu lực: 1/6/2011

Người ký: Bộ trưởng Võ Hồng Phúc

Cơ quan phát hành: Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Ngày ban hành: 23/3/2011

Ngày có hiệu lực: 1/6/2011

Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm

Cơ quan phát hành: Bộ Tư Pháp

Ngày ban hành: 13/1/2011

Ngày có hiệu lực: 1/3/2011

Người ký: Thứ trưởng Đinh Trung Tụng

Cơ quan phát hành: Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Tài Chính

Ngày ban hành: 10/1/2011

Ngày có hiệu lực:  sau 45 ngày kể từ ngày ký

Người ký: Thứ trưởng Bộ Tài Chính Trương Chí Trung và Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn

Cơ quan phát hành: Bộ Tài Chính

Ngày ban hành: 31/12/2010

Ngày có hiệu lực: sau 45 ngày kể từ ngày ký

Người ký: Thứ trưởng Trương Chí Trung

Cơ quan phát hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày ban hành: 26/11/2010

Ngày có hiệu lực: 26/11/2010

Người ký: Bộ trưởng Cao Đức Phát

Cơ quan phát hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngày ban hành: 8/10/2010

Ngày có hiệu lực: 1/7/2011

Người ký: Phó Thống đốc Nguyễn Đồng Tiến

Cơ quan phát hành: Bộ Tài Chính

Ngày ban hành: 27/8/2010

Ngày có hiệu lực: 27/8/2010

Người ký: Thứ trưởng Phạm Sỹ Danh

Cơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 19/8/2010

Ngày có hiệu lực: 1/1/2011

Người ký: Bộ trưởng Võ Hồng Phúc

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 26/10/2009

Ngày có hiệu lực: 10/12/2009

Người ký: Phó Thủ Tướng Trương Vĩnh Trọng

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 15/9/2009

Ngày có hiệu lực: 1/11/2009

Người ký: Phó Thủ Tướng Nguyễn Sinh Hùng

Cơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội Vụ- Bộ Tài Chính

Ngày ban hành: 9/9/2009

Ngày có hiệu lực: 45 ngày kể từ ngày ký

Người ký: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đức Hòa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Tài chính Phạm Sỹ Danh

Cơ quan phát hành: Bộ Giao Thông vận tải

Ngày ban hành: 4/8/2009

Ngày có hiệu lực: sau 45 ngày kể từ ngày ký

Người ký: Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng

Cơ quan phát hành: Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày ban hành: 24/7/2009

Ngày có hiệu lực: 1/10/2009

Người ký: Thứ trưởng Trần Đức Lai

Cơ quan phát hành: Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày ban hành: 23/7/2009

Ngày có hiệu lực: 1/10/2009

Người ký: Thứ trưởng Trần Đức Lai

Cơ quan phát hành: Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày ban hành: 28/5/2009

Ngày có hiệu lực: 10/7/2009

Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng

Cơ quan phát hành: Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày ban hành: 30/3/2009

Ngày có hiệu lực: 45 ngày kể từ ngày ký

Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Văn Lạng

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 9/3/2009

Ngày có hiệu lực: 1/5/2009

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Cơ quan phát hành: Bộ Nội vụ

Ngày ban hành: 3/6/2008

Ngày có hiệu lực: sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Người ký: Bộ trưởng Trần Văn Tuấn

Cơ quan phát hành: Bộ Nội Vụ

Ngày ban hành: 25/5/2007

Ngày có hiệu lực: sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Người ký: Bộ trưởng Đỗ Quang Trung

Cơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 10/4/2007

Ngày có hiệu lực: 10/4/2007

Người ký: Bộ trưởng Võ Hồng Phúc

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 23/1/2007

Ngày có hiệu lực: sau 15 ngày kể từ ngày ký

          Người ký: Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng

Cơ quan phát hành: Bộ Nội Vụ

Ngày ban hành: 5/1/2005

Ngày có hiệu lực: sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Người ký: Bộ trưởng Đỗ Quang Trung

Cơ quan phát hành: Bộ Nội vụ

Ngày ban hành: 5/1/2005

Ngày có hiệu lực: sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Người ký: Bộ trưởng Đỗ Quang Trung

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 14/12/2004

Ngày có hiệu lực: sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Người ký: Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 18/5/2015

Ngày có hiệu lực: 18/5/2015

Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 22/5/2015

Ngày có hiệu lực: 22/5/2015

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Cơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 12/10/2015

Ngày có hiệu lực: 12/10/2015

Người ký: Bộ trưởng Bùi Quang Vinh