Chiến lược phát triển ngành thống kê

Ngày hiệu lực: 27/11/2023

Ngày ban hành: 27/11/2023

Người ký: Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang

Ngày hiệu lực: 28/4/2023

Ngày ban hành: 28/4/2023

Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày hiệu lực: 16/9/2022

Ngày ban hành: 16/9/2022

Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày hiệu lực: 01/12/2021

Ngày ban hành: 01/12/2021

Người ký: Phó Thủ tướng Lê Minh Khái

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày hiệu lực: 29/4/2014

Ngày ban hành: 29/4/2014

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày hiệu lực: 19/4/2012

Ngày ban hành: 19/4/2012

Người ký: Tổng cục trưởng Đỗ Thức

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày hiệu lực: 18/10/2011

Ngày ban hành: 18/10/2011

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Cơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày hiệu lực: 9/2/2012

Ngày ban hành: 9/2/2012

Người ký: Bộ trưởng Bùi Quang Vinh

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày hiệu lực: 14/6/2010

Ngày ban hành: 14/6/2010

Người ký: Phó Tổng cục trưởng Đỗ Thức