Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản

Phương pháp thống kê