Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản

Ấn phẩm thống kê

Báo cáo sơ bộ kết quả Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

Tổng điều tra thực hiện với quy mô lớn liên quan đến hơn 17 triệu hộ điều tra ở nông thôn và hộ có hoạt động nông, lâm nghiệp, diêm nghiệp và thuỷ sản ở thành thị.

Ngày đăng: 23/01/2017Kỳ tham chiếu: 2016

Kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011

Mục đích chủ yếu của TĐT NTNN 2011 là thu thập thông tin cơ bản về nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản.

Ngày đăng: 02/10/2012Kỳ tham chiếu: 2011

Kết quả Tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thủy sản năm 2006

Cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2006 được tiến hành trên phạm vi cả nước vào thời điểm 1/7/2006.

Ngày đăng: 23/10/2008Kỳ tham chiếu: 2006

Niên giám thống kê 2004

Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Tổng cục Thống kê xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu cơ bản phản ánh

Ngày đăng: 30/06/2004Kỳ tham chiếu: Năm 2004Lần công bố sắp tới: 30/06/2005

Báo cáo sơ bộ kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011

Tổng điều tra đã điều tra toàn bộ 15,35 triệu hộ nông thôn và 840 nghìn hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản ở thành thị để thu thập thông tin cơ bản về hộ.

Kỳ tham chiếu: 2011

1 2