Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản

Ấn phẩm thống kê

Niên giám thống kê tóm tắt 2020

Niên giám Thống kê quốc gia là ấn phẩm được Tổng cục Thống kê xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương.

Ngày đăng: 30/06/2021Lần công bố sắp tới: 30/06/2022

Giới thiệu một số sản phẩm thông tin thống kê chủ yếu năm 2018

Ấn phẩm giới thiệu danh mục các ấn phẩm thống kê đã và dự kiến sẽ phát hành trong năm 2018.

Ngày đăng: 15/02/2018Kỳ tham chiếu: 2018

Kết quả điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê năm 2017

Cuộc điều tra tiến hành trên phạm vi cả nước với quy mô mẫu được chọn theo phương pháp chuyên gia gồm 13.200 đối tượng điều tra.

Ngày đăng: 31/12/2017Kỳ tham chiếu: 2017

Kết quả Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

Ấn phẩm này sẽ cung cấp thêm thông tin phục vụ công tác quản lý và điều hành của Đảng, Quốc hội, Chính phủ.

Ngày đăng: 22/11/2017Kỳ tham chiếu: 2016

Báo cáo tóm tắt Kết quả chính thức Tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thủy sản năm 2016

Ấn phẩm đáp ứng yêu cầu sử dụng kịp thời kết quả chính thức Tổng điều tra của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Ngày đăng: 27/10/2017Kỳ tham chiếu: 2016

1 2