Tổng điều tra kinh tế

Ấn phẩm thống kê

Kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Ấn phẩm "Tổng điều tra kinh tế năm 2021 - Kết quả sơ bộ" với các chỉ tiêu thống kê chủ yếu phản ánh số lượng và lao động của các đơn vị điều tra, đồng thời đưa ra nhận định khái quát về những thay đổi do tác động của các chính sách kinh tế, xã hội của Đảng và Nhà nước trong 5 năm qua.

Ngày đăng: 12/01/2022

Niên giám thống kê tóm tắt 2020

Niên giám Thống kê quốc gia là ấn phẩm được Tổng cục Thống kê xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương.

Ngày đăng: 30/06/2021Lần công bố sắp tới: 30/06/2022

Tổng điều tra kinh tế năm 2017 - Kết quả hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2011-2016

Nguồn vốn đầu tư nước ngoài là một nguồn lực hết sức quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Nhận thức đúng đắn vai trò của nguồn vốn này, trong những năm gần đây Việt Nam đã tập trung đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài nhằm khai thác một cách có hiệu quả nguồn vốn này.

Ngày đăng: 29/03/2019Kỳ tham chiếu: 2017

Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2017

Tổng điều tra kinh tế năm 2017 là cuộc Tổng điều tra lần thứ năm được thực hiện.

Ngày đăng: 28/09/2018Kỳ tham chiếu: 2017

Giới thiệu một số sản phẩm thông tin thống kê chủ yếu năm 2018

Ấn phẩm giới thiệu danh mục các ấn phẩm thống kê đã và dự kiến sẽ phát hành trong năm 2018.

Ngày đăng: 15/02/2018Kỳ tham chiếu: 2018

1 2 3