Tổng điều tra kinh tế

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, sự nghiệp nhằm đáp ứng các mục đích sau:

(1) Đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, nhà nước, các Bộ, ngành và địa phương.

(2) Tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê, chỉ tiêu GDP, GRDP năm 2020 theo Đề án “Đổi mới quy trình biên soạn số liệu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” và các chỉ tiêu thống kê khác thuộc Hệ thống tài khoản quốc gia.

(3) Cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi năm gốc so sánh phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế – xã hội; làm dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong giai đoạn tiếp theo của ngành Thống kê, các Bộ, ngành và địa phương.

Trang thông tin điện tử về Tổng điều tra kinh tế 2021: http://tongdieutrakinhte2021.gso.gov.vn/

Các tài liệu liên quan


Tin tức

Xem thêm

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ THƯỜNG TRỰC TỔNG ĐIỀU TRA KINH TỀ TRUNG ƯƠNG 2021

1. Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Tổ trưởng;

2. Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ, Tổng cục Thống kê, Tổ phó thường trực;

3. Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp – Xây dựng

3. Các Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm:

– Ông Trần Đơn, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng;

– Ông Nguyễn Văn Sơn, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an;

– Ông Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công Thương;

– Ông Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

– Ông Lê Quang Tùng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

– Ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Bà Vũ Thị Mai, Thứ trưởng Bộ Tài chính;

– Ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế;

– Ông Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ;

– Ông Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

– Ông Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

– Bà Trần Thị Huệ, Phó Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính;

– Ông Phi Vân Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

– Ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam;

– Ông Lê Văn Nghị, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;

– Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.