Tổng điều tra dân số và nhà ở

Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí Kết quả sơ bộ Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019

Tổng số dân của Việt Nam vào thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 là 96.208.984 người.

Ngày đăng: 11/07/2019

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Chiều ngày 13/3/2019, tại Hà Nội, BCĐTW đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về TĐTDSNO 2019.

Ngày đăng: 13/03/2019

Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ và Công nghệ thông tin Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc Tổng điều tra đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong tất cả các công đoạn của Tổng điều tra nhằm nâng cao chất lượng số liệu, rút ngắn quá trình xử lý thông tin, công bố sớm kết quả Tổng điều tra. Trong đó, áp dụng hai hình thức thu thập thông tin mới là: sử dụng thiết bị điện tử di động để điều tra và sử dụng phiếu trực tuyến để các hộ dân cư tự cung cấp thông tin thông qua mạng Internet.

Ngày đăng: 17/12/2018

Phiên họp thứ nhất về chuẩn bị thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong điều kiện nước ta chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, trong đó có đánh giá việc thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2010 - 2020, và xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong 10 năm tới giai đoạn 2021- 2030.

Ngày đăng: 19/11/2018

Thông cáo báo chí Điều tra Dân số và Nhà ở giữa kỳ thời điểm 1/4/2014: Thông báo một số kết quả chủ yếu

Tại thời điểm 0:00 sáng ngày 01 tháng 4 năm 2014 dân số Việt Nam đã là 90.493.352 người.

Ngày đăng: 17/12/2014

1 2 3