Tổng điều tra dân số và nhà ở

Ấn phẩm thống kê

Niên giám thống kê tóm tắt 2020

Niên giám Thống kê quốc gia là ấn phẩm được Tổng cục Thống kê xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương.

Ngày đăng: 30/06/2021Lần công bố sắp tới: 30/06/2022

Kết quả toàn bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ấn phẩm bao gồm 26 biểu được tổng hợp từ dữ liệu của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, trình bày các kết quả chủ yếu nhất của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 theo các cấp hành chính.

Ngày đăng: 17/10/2020Kỳ tham chiếu: 01/4/2019

Một số chỉ tiêu chủ yếu Tổng điều tra Dân số và Nhà ở 1/4/2019

Ấn phẩm khái quát nội dung và số liệu nổi bật về các chỉ tiêu: Quy mô và cơ cấu dân số, mức sinh, mức chết, giáo dục, lao động và việc làm, điều kiện ở và sinh hoạt của hộ dân cư.

Ngày đăng: 19/12/2019Kỳ tham chiếu: 2019

Kết quả Tổng điều tra Dân số và Nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019

Nội dung ấn phẩm trình bày về quá trình chuẩn bị, tổ chức thu thập thông tin và kết quả chính thức của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Ngày đăng: 19/12/2019Kỳ tham chiếu: 2019

Báo cáo sơ bộ Tổng điều tra Dân số và nhà ở 2019

Công tác thu thập thông tin của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được tiến hành từ ngày 01 đến ngày 25/4/2019.

Ngày đăng: 22/07/2019Kỳ tham chiếu: 2019

1 2 3 4