TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Thông báo về việc hủy bỏ quyết định tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2023

Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê trân trọng thông báo về việc hủy bỏ quyết định tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2023 như sau:

Vui lòng tải file: Quyết đinh về việc hủy bỏ quyết định tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2023.pdf


THÔNG BÁO BỔ SUNG KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VÀ HOÀN THIỆN HỒ SƠ TUYỂN DỤNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ NĂM 2023

VUI LÒNG TẢI FILE DƯỚI ĐÂY:

 1. Thông báo bổ sung kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng Tổng cục Thống kê năm 2023 (.pdf)
 2. Phụ lục danh sách bổ sung kết quả trúng tuyển (.pdf)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ SUNG, HỦY BỎ KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN CÔNG CHỨC VÀO CỤC THỐNG KÊ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG NĂM 2023


THÔNG BÁO BỔ SUNG KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VÀ HOÀN THIỆN HỒ SƠ TUYỂN DỤNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ NĂM 2023

Vui lòng tải file dưới đây:

1.1. Thông báo bổ sung kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng Tổng cục Thống kê năm 2023 (HTQT) (.pdf)

1.2. Thông báo bổ sung kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng Tổng cục Thống kê năm 2023 (.pdf)

2. Phụ lục danh sách (.pdf)


QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỦY BỎ, BỔ SUNG KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VÀO CỤC THỐNG KÊ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG NĂM 2023

Vui lòng tải file dưới đây:

1. Quyết định về việc bổ sung kết quả trúng tuyển vào Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023.pdf

2. Quyết định về việc hủy bỏ kết quả trúng tuyển vào Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023. pdf


THÔNG BÁO CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC VÀO CÁC ĐƠN VỊ Ở TRUNG ƯƠNG CỦA TỔNG CỤC THỐNG KÊ NĂM 2023

Vui lòng tải file: 

 1.  Thông báo (.pdf)
 2.  Danh sách thí sinh (.pdf)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN CÔNG CHỨC VÀO CỤC THỐNG KÊ TỈNH, T HÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG NĂM 2023 VÀ HOÀN THIỆN HỒ SƠ TUYỂN DỤNG

Vui lòng tải file: Thông báo kết quả trúng tuyển công chức vào Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023 và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng kèm phụ lục danh sách (.pdf)


QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC VÀO CỤC THỐNG KÊ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG NĂM 2023

Vui lòng tải file: Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng công chức vào Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023 (.pdf)


THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÚC KHẢO BÀI THI VIẾT VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TCTK NĂM 2023

» Vui lòng tải file: Thông báo kết quả phúc khảo bài thi viết Vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức TCTK năm 2023 (.pdf)


THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VÀ HOÀN THIỆN HỒ SƠ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỔNG CỤC THỐNG KÊ NĂM 2023

Vui lòng tải file:

 1. Thông báo kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2023 (.pdf)
 2. Phụ lục (.xlsx)

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỔNG CỤC THỐNG KÊ NĂM 2023

Vui lòng tải file: Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2023 (.pdf)


THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM THI TUYỂN VÒNG 2 VÀ KẾT QUẢ ĐIỂM XÉT TUYỂN VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỔNG CỤC THỐNG KÊ NĂM 2023

Vui lòng tải file dưới đây:

1. Thông báo (.pdf)

2. Kết quả thi tuyển (.pdf)

3. Kết quả xét tuyển (.pdf)

4. Đơn phúc khảo (.pdf)


THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI VÒNG 1 VÀ LỊCH THI TUYỂN, XÉT TUYỂN VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỔNG CỤC THỐNG KÊ NĂM 2023 KHU VỰC PHÍA NAM

DANH SÁCH:

Thí sinh xét tuyển Vòng 2

  1. Phòng phỏng vấn số 01 (.pdf)
  2. Phòng phỏng vấn số 02 (.pdf)

Thí sinh thi tuyển Vòng 2

  1. Phòng thi 01 (.pdf)
  2. Phòng thi 02 (.pdf)
  3. Phòng thi 03 (.pdf)
  4. Phòng thi 04 (.pdf)
  5. Phòng thi 05 (.pdf)
  6. Phòng thi 06 (.pdf)
  7. Phòng thi 07 (.pdf)
  8. Phòng thi 08 (.pdf)
  9. Phòng thi 09 (.pdf)

THÔNG BÁO:

Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê trân trọng thông báo kết quả thi Vòng 1 và lịch thi tuyển, xét tuyển Vòng 2 Kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2023 khu vực phía Nam như sau:

Vui lòng tải file:

   1. Thông báo kết quả thi Vòng 1 và lịch thi tuyển, xét tuyển Vòng 2 Kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2023 (.pdf)
   2. Phụ lục: Danh sách thí sinh được dự thi Vòng 2 (.pdf)

DANH SÁCH PHÒNG THI, CA THI

 1. Danh sách thí sinh thi tuyển ca 1 (.pdf)
 2. Danh sách thí sinh thi tuyển ca 2 (.pdf)
 3. Danh sách thí sinh thi tuyển ca 3 (.pdf)
 4. Danh sách thí sinh thi tuyển ca 4 (.pdf)

NỘI QUY 

» Nội quy thi tuyển, xét tuyển (.pdf)

LỊCH THI TUYỂN

» Lịch thi tuyển Vòng 1, lịch thi tuyển, xét tuyển Vòng 2 Kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2023 tại cụm thi phía Nam (.pdf)


THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH DỰ THI TUYỂN, XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC TỔNG CỤC THỐNG KÊ NĂM 2023 TẠI CỤM THI PHÍA NAM

Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê thông báo triệu tập thí sinh dự thi tuyển, xét tuyển Vòng 1, Vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2023 tại cụm thi phía Nam với các nội dung như sau:

Vui lòng tải file: Thông báo triệu tập thí sinh dự thi tuyển, xét tuyển Vòng 1, Vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2023 tại cụm thi phía Nam (.pdf)


DANH SÁCH THÍ SINH THI TUYỂN, PHỎNG VẤN VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỎNG CỤC THỐNG KÊ TẠI CỤM THI PHÍA BẮC

Vui lòng tải file:

 1. Danh sách thí sinh thi tuyển Vòng 2 Kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê tại cụm thi phía Bắc (.pdf)
 2. Danh sách thí sinh phỏng vấn Vòng 2 Kỳ tuyển dụng công chức Tổng cuc Thống kê tại cụm thi phía Bắc (.pdf)


THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÒNG 1 KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỔNG CỤC THỐNG KÊ TẠI CỤM THI PHÍA BẮC

Vui lòng tải file: 

 1. Thông báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức tổng cục thống kê tại cụm thi phía bắc (.pdf)
 2. Danh sách thí sinh được dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức tổng cục thống kê năm 2023 tại cụm thi phía Bắc, trường Cao Đẳng Thống kê (.pdf)
 3. Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm trên phần mềm máy tính (.pptx)

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM DỰ KIẾN TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Ngày 17/01/2023, Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê thông báo thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức tuyển dụng (Thông báo số 07/TB-HĐTDCC). Tuy nhiên, để bảo đảm tổ chức tốt kỳ tuyển dụng công chức, Tổng cục Thống kê lùi thời gian tổ chức tuyển dụng tại Cụm thi Phía Nam (TP. Cần Thơ) lại một tháng; thời gian tổ chức tại Cụm thi Phía Bắc (TP. Hà Nội và Trường Cao đẳng Thống kê) giữ nguyên theo Thông báo số 07/TB-HĐTDCC. Cụ thể thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê như sau :

» Thông báo thay đổi thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê (.pdf)


THÔNG BÁO THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM DỰ KIẾN TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỔNG CỤC THỐNG KÊ:

Thực hiện Kế hoạch số 3429/KH-BKHĐT ngày 26/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tuyển dụng công chức năm 2022 của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Quyết định số 1246/QĐ-BKHĐT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2022, Căn cứ số lượng Hồ sơ đăng ký dự tuyển, để thí sinh có kế hoạch và chủ động ôn tập, Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê thông báo thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức tuyển dụng công chức theo file tải về dưới đây:

» Thông báo thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê (.pdf)


THÔNG BÁO TÀI LIỆU THAM KHẢO ÔN TẬP TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC:

Để thí sinh tập trung ôn tập đạt kết quả cao, Tổng cục Thống kê thông báo điều chỉnh Tài liệu tham khảo ôn tập thi tuyển và xét tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2022 như sau:

  1. Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013;
  2. Luật Thống kê số 89/2015/QH13;
  3. Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ về sửa đổi Nghị định 123/2016/NĐ-CP;
  4. Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
  5. Quyết định số 1006/QĐ-TCTK ngày 20/5/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  6.  Quyết định số 1007/QĐ-TCTK ngày 20/5/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Chi cục Thống kê quận, huyện, thị xã, thành phố và Chi cục Thống kê khu vực thuộc Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  7. Luật Cán bộ công chức số 22/2008/QH12; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số 58/2010/QH12;
  8. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;
  9. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

  1. Vị trí trình độ Cao đẳng, Đại học: tiếng Anh từ bậc 2 khung năng lực  ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tiếng Anh trình độ B trở lên);
  2. Vị trí trình độ Trung cấp: tiếng Anh từ bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ  Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tiếng Anh trình độ A trở lên).

  1. Luật Thống kê số 89/2015/QH13; Luật số 01/2021/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê;
  2. Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;
  3. Giáo trình Lý thuyết thống kê, Nhà Xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân năm 2013; Giáo trình Thống kê kinh tế, Nhà Xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân năm 2013.

  1. Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015: tập trung vào các nội dung sau: Chương I, Chương II: Điều 32 và 34, Chương III: Điều 35 và 36, Chương IV: Điều 41 đến Điều 46, Chương V, Chương VI;
  2. Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015;
  3.  Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.

  1.  Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006, tập trung vào các nội dung sau: Chương I, Mục 2 Chương II;
  2.  Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 ngày 19/11/2015, tập trung vào các nội dung sau: Chương I, II, IV, VII;
  3. Ngôn ngữ lập trình C++ hoặc VB.net;
  4. Thuật toán: sắp xếp, tìm kiếm;
  5. Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu SQL Server, truy vấn dữ liệu SQL;
  6. Mạng máy tính: Giáo trình nhập môn mạng máy tính, NXB Giáo dục, tác giả Hồ Đắc Phương (2014); Kiến thức về mạng LAN, WAN, tính số mạng con, địa chỉ IP các lớp.

  1. Luật lưu trữ ngày 11/11/2011;
  2. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15/11/2018;
  3. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư;
  4. Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về quản lý và sử dụng con dấu;
  5. Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức.

Ngoài những tài liệu tham khảo nêu trên, thí sinh dự tuyển cần chủ động tìm đọc, nghiên cứu và tìm hiểu trên các trang thông tin điện tử của Quốc hội, Chính phủ, Tổng cục Thống kê; sách chuyên ngành tại các trường Đại học và các tài liệu về những nội dung liên quan đến vị trí cần tuyển.

Thông báo này thay cho Thông báo số 117/TB-TCTK ngày 10/6/2022 về tài liệu tham khảo ôn tập tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2022.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển: từ ngày 05/7/2022 đến 17 giờ ngày 03/8/2022. Các trường hợp nộp sau 17 giờ ngày 03/8/2022 đều không hợp lệ.

» Vui lòng click để tải thông báo


THÔNG BÁO: Về việc  điều chỉnh,  bổ sung Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2022 và tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

Căn cứ Quyết định số 1246/QĐ-BKHĐT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2022, Tổng cục Thống kê thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung Thông báo số 110/TB-TCTK ngày 30/5/2022 về việc tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2022 và tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển như sau:

1. Bổ sung yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ

Bổ sung yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ của một số vị trí tuyển dụng tại Thông báo số 110/TB-TCTK ngày 30/5/2022 như sau:

– Đối với các vị trí tuyển dụng từ số thứ tự 1 đến số thứ tự 7 tại Phụ lục 1: bổ sung các chuyên ngành: thống kê kinh doanh, kinh tế nông nghiệp, quản trị kinh doanh.

Đối với vị trí thanh tra thuộc Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê tại Phụ lục 1: bổ sung các chuyên ngành: thống kê kinh doanh, kinh tế nông nghiệp, quản trị kinh doanh.

– Đối với vị trí quản lý nhân sự, lãnh đạo quản lý thuộc Vụ Tổ chức cán bộ tại Phụ lục 1: bổ sung các chuyên ngành: bảo hiểm, quản trị kinh doanh.

– Đối với các vị trí thống kê trình độ đại học tại Phụ lục 4: bổ sung chuyên ngành: thống kê kinh doanh.

2. Điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

Tiếp tục nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển: từ ngày 05/7/2022 đến 17 giờ ngày 03/8/2022. Các trường hợp nộp sau 17 giờ ngày 03/8/2022 đều không hợp lệ.

» Vui lòng click để tải Thông báo


THÔNG BÁO TÀI LIỆU THAM KHẢO ÔN TẬP TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC:

Căn cứ Kế hoạch số 3429/KH-BKHĐT ngày 26/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tuyển dụng công chức năm 2022 của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê thông báo Tài liệu tham khảo ôn tập thi tuyển và xét tuyển công chức như sau:

  1. Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013;
  2. Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13;
  3. Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;
  4. Luật số 47/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;
  5. Luật Thống kê số 89/2015/QH13;
  6. Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ về sửa đổi Nghị định 123/2016/NĐ-CP;
  7. Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
  8. Quyết định số 1006/QĐ-TCTK ngày 20/5/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  9. Quyết định số 1007/QĐ-TCTK ngày 20/5/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Chi cục Thống kê quận, huyện, thị xã, thành phố và Chi cục Thống kê khu vực thuộc Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  10. Luật Cán bộ công chức số 22/2008/QH12; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số 58/2010/QH12;
  11. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;
  12. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Vị trí trình độ Cao đẳng, Đại học: tiếng Anh từ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tiếng Anh trình độ B trở lên);

– Vị trí trình độ Trung cấp: tiếng Anh từ bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tiếng Anh trình độ A trở lên).

  1. Luật Thống kê số 89/2015/QH13; Luật số 01/2021/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê;
  2. Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;
  3. Giáo trình Lý thuyết thống kê, Nhà Xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân năm 2013; Giáo trình Thống kê kinh tế, Nhà Xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân năm 2013.

  1. Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015: tập trung vào các nội dung sau: Chương I, Chương II: Điều 32 và 34, Chương III: Điều 35 và 36, Chương IV: Điều 41 đến Điều 46, Chương V, Chương VI;
  2. Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015;
  3. Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.

  1. Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006, tập trung vào các nội dung sau: Chương I, Mục 2 Chương II;
  2. Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 ngày 19/11/2015, tập trung vào các nội dung sau: Chương I, II, IV, VII;
  3. Ngôn ngữ lập trình C++ hoặc VB.net;
  4. Thuật toán: sắp xếp, tìm kiếm;
  5. Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu SQL Server, truy vấn dữ liệu SQL;
  6. Mạng máy tính: Giáo trình nhập môn mạng máy tính, NXB Giáo dục, tác giả Hồ Đắc Phương (2014); Kiến thức về mạng LAN, WAN, tính số mạng con, địa chỉ IP các lớp.

  1. Luật lưu trữ ngày 11/11/2011;
  2. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15/11/2018;
  3. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư;
  4. Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về quản lý và sử dụng con dấu;
  5. Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức.

Ngoài những tài liệu tham khảo nêu trên, thí sinh dự tuyển cần chủ động tìm đọc, nghiên cứu và tìm hiểu trên các trang thông tin điện tử của Quốc hội, Chính phủ, Tổng cục Thống kê; sách chuyên ngành tại các trường Đại học và các tài liệu về những nội dung liên quan đến vị trí cần tuyển./.


THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỔNG CỤC THỐNG KÊ NĂM 2022:

Căn cứ Kế hoạch số 3429/KH-BKHĐT ngày 26/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tuyển dụng công chức năm 2022 của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê thông báo thi tuyển và xét tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2022. Thời gian tiếp nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển: từ ngày 31/5/2022 đến 17 giờ ngày 29/6/2022.

– Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: trụ sở cơ quan Tổng cục Thống kê, số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội hoặc trụ sở Cục Thống kê tỉnh, thành phố thí sinh đăng ký dự tuyển.

– Cách thức nộp: Người đăng ký trực tiếp đến nộp Hồ sơ đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ, không tiếp nhận hồ sơ do người khác nộp thay hoặc hồ sơ gửi qua đường bưu điện. Chỉ tiếp nhận các hồ sơ đầy đủ theo quy định, có Giấy biên nhận hồ sơ.

– Lệ phí dự tuyển: theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức (dự kiến 300.000 đồng/thí sinh). Thí sinh nộp lệ phí cho Hội đồng tuyên dụng công chức ngay sau lễ khai mạc.

– Thời gian và địa điểm thi tuyển, xét tuyển sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê tại địa chỉ http://www.gso.gov.vn, đồng thời gửi Giấy triệu tập cho thí sinh có đủ điều kiện dự thi tuyển, xét tuyển theo địa chỉ thí sinh đã đăng ký (dự kiến tháng 7-8/2022, chia 2 Cụm thi: phía Bắc và phía Nam).

Vui lòng tải file chi tiết:

 1. Thông báo Tuyển dụng công chức năm 2022 ̣(.pdf)
 2. Danh mục hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2022 (.xlsx)
 3. Phiếu đăng ký dự tuyển (.docx)
 4. Bản cam kết xét tuyển ̣(.docx)
Go to Top