TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Đề xuất thành lập Thanh tra Tổng cục Thống kê

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất thành lập Thanh tra Tổng cục Thống kê và tổ chức lại Chi cục Thống kê cấp huyện, Chi cục Thống kê khu vực trên cả nước thành Phòng Thống kê cấp huyện là nội dung chính được nêu ra trong hồ sơ dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 10/2020 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TCTK, đang được Bộ Tư pháp thẩm định...

Go to Top