Thương mại và Dịch vụ

ul>

 • Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá thực tế phân theo ngành kinh doanh
 • Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành phân theo địa phương
 • Số lượng chợ có đến 31/12 hàng năm phân theo hạng và theo địa phương
 • Số lượng siêu thị có đến 31/12 hàng năm phân theo địa phương
 • Số lượng trung tâm thương mại có đến 31/12 hàng năm phân theo địa phương
 • Tổng mức lưu chuyển hàng hoá xuất, nhập khẩu
 • Trị giá xuất khẩu hàng hóa phân theo ngành kinh tế
 • Trị giá xuất khẩu hàng hoá theo bảng phân loại tiêu chuẩn ngoại thương
 • Cơ cấu trị giá xuất khẩu hàng hoá theo bảng phân loại tiêu chuẩn ngoại thương
 • Trị giá xuất khẩu hàng hóa phân theo khu vực kinh tế và phân theo nhóm hàng
 • Trị giá xuất khẩu hàng hoá phân theo khối nước, phân theo nước và vùng lãnh thổ
 • Một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu
 • Trị giá nhập khẩu hàng hóa phân theo ngành kinh tế
 • Trị giá nhập khẩu hàng hoá theo bảng phân loại tiêu chuẩn ngoại thương
 • Trị giá nhập khẩu hàng hóa phân theo khu vực kinh tế và theo nhóm hàng
 • Trị giá nhập khẩu hàng hoá phân theo khối nước, phân theo nước và vùng lãnh thổ
 • Một số mặt hàng nhập khẩu chủ yếu
 • Tỷ trọng giá trị hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu so với tổng sản phẩm trong nước (*)
 • Xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ
 • Kết quả kinh doanh của ngành du lịch
 • Doanh thu du lịch lữ hành theo giá thực tế phân theo thành phần kinh tế (*)
 • Doanh thu du lịch lữ hành theo giá hiện hành phân theo địa phương
 • Số khách quốc tế đến Việt Nam phân theo phương tiện đến
 • Số khách quốc tế đến Việt Nam phân theo một số quốc tịch
 • Số lượt hành khách vận chuyển phân theo ngành vận tải(*)
 • Số lượt hành khách luân chuyển phân theo ngành vận tải (*)
 • Số lượt hành khách vận chuyển phân theo loại hình kinh tế (*)
 • Số lượt hành khách luân chuyển phân theo loại hình kinh tế (*)
 • Số lượt hành khách vận chuyển phân theo địa phương(*)
 • Số lượt hành khách luân chuyển phân theo địa phương(*)
 • Số lượt hành khách vận chuyển bằng đường bộ phân theo địa phương(*)
 • Số lượt hành khách luân chuyển bằng đường bộ phân theo địa phương(*)
 • Khối lượng hàng hoá vận chuyển phân theo ngành vận tải
 • Khối lượng hàng hoá luân chuyển phân theo ngành vận tải
 • Khối lượng hàng hoá vận chuyển phân theo khu vực vận tải
 • Khối lượng hàng hoá luân chuyển phân theo khu vực vận tải
 • Khối lượng hàng hoá vận chuyển phân theo loại hình kinh tế
 • Khối lượng hàng hoá luân chuyển phân theo thành phần kinh tế
 • Khối lượng hàng hóa vận chuyển phân theo địa phương(*)
 • Khối lượng hàng hoá luân chuyển phân theo địa phương(*)
 • Khối lượng hàng hoá vận chuyển bằng đường bộ phân theo địa phương(*)
 • Khối lượng hàng hoá luân chuyển bằng đường bộ phân theo địa phương(*)
 • Khối lượng hàng hoá vận chuyển bằng đường thuỷ phân theo địa phương (*)
 • Khối lượng hàng hoá luân chuyển bằng đường thuỷ phân theo địa phương (*)
 • Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển, cảng thủy nội địa và cảng hàng không
 • Vận tải hàng không
 • Doanh thu bưu chính, chuyển phát và viễn thông