THÔNG BÁO

Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách cả năm 2023

Tổng cục Thống kê Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách cả năm 2023 (Kèm theo công văn số 213/TCTK-KHTC ngày 06/02/2024 của TCTK)

Ngày đăng: 06/02/2024

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Tổng cục Thống kê

Tổng cục Thống kê công bố Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024...

Ngày đăng: 12/01/2024

Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý IV/2023 của Tổng cục Thống kê

Tổng cục Thống kê công bố Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý IV/2023 của Tổng cục Thống kê

Ngày đăng: 12/01/2024

Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2023

TCTK công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2023 (kèm theo công văn số 91/TCTK-KHTC ngày 12/01/2024)

Ngày đăng: 12/01/2024

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Tổng cục Thống kê

Tổng cục Thống kê đăng tải Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2023 như sau:

Ngày đăng: 29/11/2023 Kỳ tham chiếu: 2023

Thông báo về việc hủy bỏ quyết định tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2023

Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê trân trọng thông báo về việcThông báo về việc hủy bỏ quyết định tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2023...

Ngày đăng: 24/10/2023

Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Tổng cục Thống kê

Tổng cục Thống kê đăng tải Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Tổng cục Thống kê như sau

Ngày đăng: 12/10/2023

Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước quý III năm 2023

Tổng cục Thống kê đăng tải Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước​ quý III năm 2023 như sau:

Ngày đăng: 06/10/2023

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Cẩm Tú (lần đầu)

Theo Báo cáo ngày 14/8/2023 của Vụ Pháp chế và Thanh tra thống kê về việc kết quả giải quyết khiếu nại của và Trần Thị Cẩm Tú với các nội dung sau đây:

Ngày đăng: 17/08/2023

Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước quý II năm 2023

Tổng cục Thống kê đăng tải Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước​ quý II năm 2023 như sau:

Ngày đăng: 07/07/2023 Kỳ tham chiếu: Quý II năm 2023

1 2 3 4

Tổng cục Thống kê ban hành tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Quyết định bổ nhiệm của Tổng cục Thống kê năm 2024

Ngày 23/02/2024, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 169/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Đậu Ngọc Hùng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Hà Nội.

Ngày 22/02/2024, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 164/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Lê Tuấn Anh giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê.

Ngày 19/02/2024, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 151/QĐ-TCTK về việc  bổ nhiệm ông Đỗ Khắc Tuấn, Trưởng phòng , Phòng Tổ chức- Hành chính giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Phước.

Ngày 06/02/2024, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 135/QĐ-TCTK về việc điều động, bổ nhiệm bà Vũ Thị Hân, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thanh tra thống kê giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng Tổng cục.

Ngày 06/02/2024, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 134/QĐ-TCTK về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Phong, Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia.

Ngày 06/02/2024, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 133/QĐ-TCTK về việc điều động, bổ nhiệm bà Vũ Thị Thanh Huyền, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Giá.

Ngày 06/02/2024, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 132/QĐ-TCTK về việc điều động, bổ nhiệm bà Đinh Thị Thúy Phương, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Giá giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ.

Ngày 05/02/2024, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 110/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm ông Cao Thanh Sơn, Trưởng phòng, Phòng Thống kê Tổng hợp giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Phú Yên.

Ngày 26/01/2024, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 90/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Công Thọ, Trưởng phòng, Phòng Thống kê Kinh tế giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hà Giang.

Ngày 16/01/2024, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 29/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Đoàn Hữu Duyệt giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục thống kê tỉnh Cao Bằng.

Ngày 12/01/2024, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 22/QĐ-TCTK về việc giao nhiệm vụ phụ trách Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê đối với ông Lê Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng kể từ ngày 05/01/2024 đến khi có quyết định bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê.

Ngày 05/01/2024, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký Quyết định:

– Số 26/QĐ-BKHĐT về việc bổ nhiệm bà Đỗ Thị Ngọc, Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê, Tổng cục thống kê giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư .

» Xem thêm


Quyết định bổ nhiệm năm 2023


Quyết định bổ nhiệm năm 2022


Quyết định bổ nhiệm năm 2021


Quyết định bổ nhiệm năm 2020


Quyết định bổ nhiệm năm 2019


Quyết định bổ nhiệm năm 2018


Quyết định bổ nhiệm năm 2017


Quyết định bổ nhiệm năm 2016

  • Hệ thống hỗ trợ các công việc gửi, nhận, thẩm định, phê duyệt, và công bố các báo cáo thống kê thuộc Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia
  • Kênh công bố các thông tin thuộc CĐBCTK cấp quốc gia theo thẩm quyền, chức năng của Tổng cục Thống kê đã được quy định.
  • Đầu mối phổ biến và cung cấp các số liệu báo cáo thống kê tổng hợp chính thức về tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam của Tổng cục Thống kê cho người dùng tin nói chung.

Hệ thống CĐBCTK điện tử bao gồm số liệu thống kê của 114 báo cáo thuộc Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia( Nghị định 60/2018/NĐ-CP) được cung cấp bởi 21 Bộ, ngành của Chính phủ Việt Nam. Các báo cáo thống kê này được dùng để tổng hợp, tính toán các chỉ tiêu thống kê thuộc Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Việt Nam (link liên kết đến trang giới thiệu Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia).

Liên hệ:

Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ thông tin
Địa chỉ: 54 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại Tổng đài: 024 73046666
Điện thoại văn thư: 024 73046666, máy lẻ 8668 hoặc 1006 hoặc 1007
Email: phuongphapchedo@gso.gov.vn

Xem thêm

Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách cả năm 2023

Tổng cục Thống kê Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách cả năm 2023 (Kèm theo công văn số 213/TCTK-KHTC ngày 06/02/2024 của TCTK)

Ngày đăng: 06/02/2024

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Tổng cục Thống kê

Tổng cục Thống kê công bố Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024...

Ngày đăng: 12/01/2024

Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý IV/2023 của Tổng cục Thống kê

Tổng cục Thống kê công bố Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý IV/2023 của Tổng cục Thống kê

Ngày đăng: 12/01/2024

Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2023

TCTK công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2023 (kèm theo công văn số 91/TCTK-KHTC ngày 12/01/2024)

Ngày đăng: 12/01/2024

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Tổng cục Thống kê

Tổng cục Thống kê đăng tải Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2023 như sau:

Ngày đăng: 29/11/2023 Kỳ tham chiếu: 2023

Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Tổng cục Thống kê

Tổng cục Thống kê đăng tải Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Tổng cục Thống kê như sau

Ngày đăng: 12/10/2023

Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước quý III năm 2023

Tổng cục Thống kê đăng tải Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước​ quý III năm 2023 như sau:

Ngày đăng: 06/10/2023

Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước quý II năm 2023

Tổng cục Thống kê đăng tải Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước​ quý II năm 2023 như sau:

Ngày đăng: 07/07/2023 Kỳ tham chiếu: Quý II năm 2023

Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước​ 6 tháng đầu năm 2023

Tổng cục Thống kê đăng tải Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước​ 6 tháng đầu năm 2023 như sau:

Ngày đăng: 07/07/2023 Kỳ tham chiếu: 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước quý I năm 2023

Tổng cục Thống kê đăng tải Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước​ quý I năm 2023 như sau:

Ngày đăng: 11/04/2023

1 2