Tài khoản quốc gia

Infographic

Infographic tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý I các năm 2020-2023

Kỳ tham chiếu: 3/2024Ngày đăng: 29/03/2024Lần công bố sắp tới: 29/04/2024

Infographic tình hình kinh tế - xã hội Quý IV và năm 2023

Tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 được các tổ chức quốc tế điều chỉnh so với dự báo trước đây nhưng hầu hết các dự báo đều thấp hơn tốc độ tăng trưởng năm 2022

Kỳ tham chiếu: 12/2023Ngày đăng: 29/12/2023Lần công bố sắp tới: 29/01/2024

Infographic tình hình kinh tế - xã hội Quý III và 9 tháng năm 2023

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản quý III và 9 tháng năm 2023 duy trì tăng trưởng ổn định. Hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý III/2023 tăng trưởng tích cực hơn quý trước, tốc độ tăng giá trị tăng thêm ngành công nghiệp ước đạt 4,57% so với quý III/2022.

Kỳ tham chiếu: 9/2023Ngày đăng: 29/09/2023Lần công bố sắp tới: 29/10/2023

Infographic tình hình kinh tế - xã hội Quý II và 6 tháng đầu năm 2023

GDP 6 tháng đầu năm 2023 tăng 3,72%, chỉ cao hơn tốc độ tăng 1,74% của 6 tháng đầu năm 2020 trong giai đoạn 2011-2023.

Kỳ tham chiếu: 6/2023Ngày đăng: 29/06/2023Lần công bố sắp tới: 29/07/2023

Infographic tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2023

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2023 ước tính tăng 3,32% so với cùng kỳ năm trước, chỉ cao hơn tốc độ tăng 3,21% của quý I/2020 trong giai đoạn 2011-2023

Kỳ tham chiếu: 3/2023Ngày đăng: 29/03/2023Lần công bố sắp tới: 29/04/2023

1 2 3 8