Sự kiện

Thông cáo báo chí: Mức sinh đã đạt ngưỡng thay thế

Mức sinh thay thế ứng với Tổng tỷ suất sinh bằng 2,1. Tổng tỷ suất sinh (ký hiệu TFR) của 12 tháng trước thời điểm điều tra, tức từ 1/4/2004 – 31/3/2005, là 2,1 con. Mức sinh này thấp hơn nhiều so với mức chung của các nước Đông Nam châu á (2,7) và hiện chỉ cao hơn của Singapore (1,3) và của Thái Lan (1,7).

Ngày đăng: 02/12/2005

Thông cáo báo chí: Di cư có vai trò tích cực trong phát triển kinh tế của đất nước

Di cư có vai trò tích cực trong phát triển kinh tế của đất nước, đáp ứng nhu cầu lao động cho các khu công nghiệp đang phát triển rất nhanh, và tiền gửi của người di cư về cho gia đình nơi họ ra đi đang góp phần phát triển nguồn lực con người ở những địa phương này.

Ngày đăng: 01/11/2005

Cung cấp số liệu thống kê có chất lượng để giám sát việc thực hiện Kế hoạch Phát triển kinh tế-xã hội

Để phục vụ tốt cho người nghèo, kế hoạch 5 năm tới cần phải dựa trên các thông tin, dữ liệu đáng tin cậy được cung cấp cho Chính phủ.

Ngày đăng: 20/10/2005

Thông cáo báo chí về kết quả sơ bộ khảo sát mức sống hộ gia đình năm 2004

Đây là cuộc Khảo sát mức sống hộ gia đình lần 2 của Tổng cục Thống kê (TCTK) tiến hành 2 năm một lần từ 2002 đến 2010 nhằm theo dõi và giám sát một cách có hệ thống mức sống các tầng lớp dân cư Việt Nam.

Ngày đăng: 06/04/2005

Hội thảo công bố kết quả điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình 01-4-2004

So với năm 2003, mức sinh tính được từ cuộc điều tra 1/4/2004 tăng khá: tỷ suất sinh thô (CBR) tăng từ 17,5 phần nghìn lên 18,7 phần nghìn, tổng tỷ suất sinh (TFR) tăng tương ứng từ 2,12 con/phụ nữ lên 2,23 con/phụ nữ.

Ngày đăng: 08/03/2005

1 37 38 39 40