Trong hai ngày từ 30-31/5/2023 tại Hà Nội, Công đoàn Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn TCTK khóa 29 nhiệm kỳ 2023-2028. Đoàn chủ tịch bao gồm: Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng TCTK; đồng chí Lê Tuấn Anh, Chủ tịch Công đoàn TCTK; Đồng chí Nguyễn Thị Phong Lan, Phó chủ tịch Công đoàn TCTK chủ trì Đại hội. Về phía công đoàn cấp trên có đồng chí Lê Thị Tường Thu, Ủy viên ban chấp hành Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ BKHĐT).

Đại hội đại biểu Công đoàn TCTK khóa 29 nhiệm kỳ 2023-2028 được tổ chức với các nội dung chính: (1) Thông qua Quy chế làm việc; (2) Báo cáo Thẩm tra tư cách Đại biểu; (3) Báo cáo kiểm điểm BCH Công đoàn khóa 28 (nhiệm kỳ 2017-2023); (4) Báo cáo Tổng kết khóa 28 (nhiệm kỳ 2017- 2023), phương hướng nhiệm vụ khóa 29 (nhiệm kỳ 2023-2028); (5) Thảo luận về nhân sự; (6) Thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Công đoàn khóa 29 và Danh sách bầu cử đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư khóa 25; (7) Bầu cử Ban Chấp hành Công đoàn khóa 29; (8) Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ 25; (9) Thông qua Nghị quyết Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2017-2023, Công đoàn TCTK đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Ngành, của cơ quan, chương trình công tác của Công đoàn Bộ KHĐT, phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, đổi mới tổ chức nhiều hoạt động và phong trào trong cơ quan, đạt được những kết quả tích cực, góp phần xây dựng sự đoàn kết, hăng say lao động tại cơ quan TCTK. Bên cạnh đó, Công đoàn TCTK cũng đã đề ra các phương hướng nhiệm vụ khóa 29 (nhiệm kỳ 2023-2028) nhằm đạt được các mục tiêu trọng tâm: (1) 100% Công đoàn TCTK hoàn thành tốt nhiệm vụ; (2) 100% nữ công chức đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp; (3) 100% cán bộ công đoàn được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công đoàn; (4) Quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn trong các dịp lễ, tết; (5) Giới thiệu 20-30 đoàn viên công đoàn ưu tú để Đảng ủy TCTK xem xét kết nạp đảng.

Đồng chí Lê Thị Tường Thu, Ủy viên Ban chấp hành, Chủ tịch công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại Đại hội

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đồng chí Lê Thị Tường Thu, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội của Công đoàn TCTK. Đồng chí mong muốn Ban chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ phát huy được thành tích, kết quả mà Ban chấp hành khóa cũ đã làm được và trong thời gian tới Công đoàn sẽ có nhiều hoạt động hơn nữa để có những thành tích rực rỡ và tiếp tục có những đóng góp vào phong trào chung cho công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng TCTK phát biểu tại Đại hội

Trong bài phát biểu của mình, Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng TCTK đã cơ bản nhất trí với Báo cáo Tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023 và phương hướng nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh đóng góp của Công đoàn TCTK trong nhiệm kỳ vừa qua:

Thứ nhất, Công đoàn TCTK đã triển khai tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đông đảo đoàn viên; tích cực chủ động tổ chức các đợt học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các chủ trương, chính sách của Nhà nước, các quyết định, quy chế của cơ quan và các quy định, hướng dẫn của tổ chức công đoàn cấp trên. Là lực lượng lớn trong quá trình xây dựng nội bộ cơ quan đoàn kết, ổn định; phần lớn công chức, viên chức và người lao động đã yên tâm công tác, tận tụy với công việc, tích cực phấn đấu vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thứ hai, tham gia tích cực với cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý, điều hành nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, nâng cao vị thế của Ngành và góp phần mở rộng quan hệ quốc tế. Công đoàn đã phát huy vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công chức, viên chức và người lao động thông qua việc bảo đảm thực hiện các chế độ chính sách, thi đua khen thưởng…

Thứ ba, đã quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn, kịp thời động viên, thăm hỏi đoàn viên khi ốm đau, khó khăn đột xuất; duy trì các phong trào quần chúng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và tăng cường hiểu biết, đoàn kết trong công chức, viên chức và người lao động nhằm nâng cao chất lượng công tác.

Toàn cảnh Đại hội

Về định hướng hoạt động của Công đoàn TCTK trong nhiệm kỳ 2023-2028, đồng chí Nguyễn Thị Hương chỉ đạo một số nội dung chính như sau:

Một là, tổ chức tuyên truyền, giáo dục, động viên các đoàn viên công đoàn thi đua lao động, thực hiện tốt các nội quy, quy chế của cơ quan về kỷ luật lao động, văn hóa công sở, tiết kiệm chống lãng phí để khắc phục những hạn chế đã được nêu trong Báo cáo; tiếp tục quán triệt các Nghị quyết của Trung ương Đảng và Công đoàn cấp trên.

Hai là, tích cực vận động và tham gia xây dựng kế hoạch công tác của cơ quan và từng đơn vị; tổ chức, huy động lực lượng công đoàn tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển của cơ quan trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Ba là, tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, Ban Chấp hành Công đoàn cần chủ động đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm huy động và phát huy có hiệu quả mọi nguồn lực và điều kiện sẵn có để tăng cường chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan; Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể chính trị trong cơ quan tổ chức tốt các phong trào văn hóa, thể thao và các hoạt động xã hội; nghiên cứu để cải tiến phương thức, nội dung thi đua, làm cho phong trào thi đua sâu rộng và thiết thực.

Bốn là, đẩy mạnh đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn cơ quan TCTK vững mạnh, gắn kết chặt chẽ với Công đoàn Bộ KHĐT để cùng phát triển. Tích cực góp sức xây dựng chi bộ, Đảng uỷ cơ quan, quan tâm đào tạo bồi dưỡng để giới thiệu được nhiều công đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Để nhấn mạnh vai trò của Công đoàn trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, đại diện công đoàn Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê đã có bài tham luận “Công đoàn phối hợp với chính quyền trong việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần công chức, viên chức và người lao động” và các bài tham luận của Công đoàn Vụ thống kê Nông, lâm nghiệp và Thủy sản “Vận động đoàn viên tham gia phong trào do công đoàn cấp trên phát động khi số lượng đoàn viên giảm”; bài tham luận của Công đoàn Viện Khoa học Thống kê “Hoạt động công đoàn của Công đoàn Viện khoa học thống kê và một số điểm sáng”.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành công đoàn Tổng cục Thống kê khóa 29 (nhiệm kỳ 2023-2028) bao gồm 11 người và Danh sách Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ 25 gồm 35 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết. Đại hội cũng biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.


Nghị quyết 105 tạo niềm tin và tiếp thêm động lực gỡ khó cho sản xuất, kinh doanh

Nghị quyết 105/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật kỷ cương được ban hành cấp thiết, đúng thời điểm, được người dân, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. (02/08/2023)

Đóng điện dự án đường dây tăng cường bảo đảm điện cho miền Bắc

23h48' ngày 30/7, Ban QLDA các công trình điện miền Bắc (NPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đã đóng điện thành công dự án đường dây 220 kV mạch kép đấu nối TBA 220 kV Bắc Quang nhằm tăng cường bảo đảm điện cho miền Bắc. (31/07/2023)

Tổng cục Thống kê tổ chức Hội thảo Đề xuất phương pháp đo lường Kinh tế số ở Việt Nam

Chiều ngày 31/7/2023, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội thảo “Đề xuất phương pháp đo lường Kinh tế số ở Việt Nam”. Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương tham dự và chủ trì Hội thảo... (31/07/2023)

Kết nối hạ tầng phát triển dịch vụ logistics tại miền Trung

Chiều 13/7, Đoàn công tác Bộ Công Thương do Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân đã có buổi làm việc với TP. Đà Nẵng, tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Nam về xây dựng Đề án chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến 2045. (14/07/2023)

Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các chính sách hỗ trợ về tài khóa; khẩn trương vận hành sàn giao dịch TPDN trong tháng 7/2023

hó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh điều này khi phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Sơ kết công tác Tài chính - Ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2023 của Bộ Tài chính tổ chức ngày 17/3. (13/07/2023)

Đánh giá chính xác xu hướng quốc tế mới để hội nhập kinh tế hiệu quả

Đây là yêu cầu được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đặt ra tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành về hội nhập kinh tế quốc tế (Ban Chỉ đạo), chiều 10/7... (11/07/2023)

Xem thêm