Chiều ngày 29/6/2022, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức “Hội nghị công bố Kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021”. Ông Trương Hải Long, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, thành viên Ban chỉ đạo (BCĐ) Điều tra cơ sở hành chính (ĐT CSHC) Trung ương và bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK, Phó Trưởng ban thường trực BCĐ Tổng điều tra kinh tế (TĐTKT) Trung ương đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện là thành viên BCĐ, Tổ thường trực TĐTKT và CSHC 2021; đại diện lãnh đạo và chuyên viên thuộc cơ quan TCTK. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 63 điểm cầu Cục Thống kê tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Ông Trương Hải Long, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, thành viên Ban chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương phát biểu khai mạc Hội nghị

Tổng điều tra kinh tế 2021 có quy mô lớn, nội dung phức tạp, liên quan đến 05 loại đơn vị điều tra, trong đó: Tổng cục Thống kê chịu trách nhiệm thực hiện 4 đơn vị điều tra là (i) Doanh nghiệp; (2) Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; (iii) Đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; (iv) Cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng và Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thực hiện đơn vị điều tra là (v) Cơ quan hành chính, cơ quan của Đảng, tổ chức chính trị – xã hội.

Ông Nguyễn Việt Phong, Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ, TCTK trình bày Báo cáo kết quả chính thực TĐTKT do TCTK thực hiện. Từ tháng 3/2021 đến tháng 12/2021, cuộc Tổng điều tra kinh tế đã được triển khai tập trung, thống nhất từ Trung ương đến địa phương thông qua Ban chỉ đạo Tổng điều tra các cấp, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Bộ Công an. Đến nay, công tác xử lý, tổng hợp kết quả chính thức đã hoàn thành theo đúng tiến độ trong bối cảnh diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19.

Kết quả cho thấy, số lượng và lao động của các đơn vị điều tra năm 2020 đều tăng so với năm 2016 nhưng mức độ tăng về lao động thấp hơn so với các giai đoạn trước. Năm 2020, cả nước có hơn 6,0 triệu đơn vị điều tra, tăng 7,5% (tương đương tăng 423,6 nghìn đơn vị) so với năm 2016. Doanh nghiệp, hợp tác xã tăng trưởng tích cực và đạt tốc độ tăng cao nhất trong các đơn vị điều tra; các cơ sở SXKD cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng duy trì mức tăng trưởng nhưng có dấu hiệu chậm lại; các đơn vị hành chính, sự nghiệp, hiệp hội giảm mạnh trong 5 năm qua. Tính đến thời điểm 31/12/2020, cả nước có 684,3 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh với số lao động là 14,7 triệu người, tăng 35,5% về số doanh nghiệp và tăng 4,9% về số lao động so với năm 2016. Cả nước có gần 15,3 nghìn hợp tác xã với số lao động là 167 nghìn người, tăng 17,6% về số HTX và giảm 16,9% về lao động so với năm 2016. Quy mô lao động bình quân một đơn vị điều tra năm 2020 giảm mạnh ở khối doanh nghiệp và trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản. Trình độ người đứng đầu các doanh nghiệp, cơ sở SXKD cá thể, hành chính, sự nghiệp và tôn giáo đã có sự thay đổi tích cực, trong đó khu vực hành chính, sự nghiệp dẫn đầu về trình độ đại học và trên đại học. Mức độ tập trung các đơn vị điều tra có sự chênh lệch giữa các vùng kinh tế, trong đó Đồng bằng sông Hồng tiếp tục là vùng thu hút nhiều doanh nghiệp nhất cả nước. Hoạt động đổi mới sáng tạo trong các đơn vị điều tra có nhiều cải thiện; khu vực dịch vụ dẫn đầu về số lượng các đơn vị có hoạt động đổi mới sáng tạo; đồng bằng sông Hồng tập trung nhiều đơn vị có hoạt động đổi mới sáng tạo nhất cả nước.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Nội vụ, Ủy viên thường trực BCĐ ĐT CSHC Trung ương trình bày Báo cáo kết quả chính thức Điều tra CSHC do Bộ Nội Vụ thực hiện. ĐT CSHC đã được triển khai tập trung, thống nhất từ Trung ương đến địa phương thông qua các Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính các cấp ở địa phương, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Bộ Công an.

Kết quả cho thấy, tính đến thời điểm 31/12/2020, số lượng các cơ sở hành chính, cơ quan của Đảng, tổ chức chính trị – xã hội (đơn vị hành chính) của cả nước có gần 32,3 nghìn đơn vị hành chính, giảm 31,2 nghìn đơn vị so với cùng thời điểm năm 2016. Lao động trong các đơn vị hành chính tăng 15% so với năm 2016. Số lượng lao động của đơn vị thuộc hệ thống hành pháp chiếm số lượng lớn nhất chiếm tỷ lệ 92,39 so với tổng số lao động hành chính. Vùng Đồng bằng sông Hồng có lao động trong các cơ sở hành chính cao nhất cả nước, chiếm 28,77%. Trình độ người đứng đầu các cơ sở hành chính, cơ quan của Đảng, tổ chức chính trị – xã hội đạt trình độ từ đại học và trên đại học chiếm tỷ lệ rất cao, 97,85% trong tổng số người đứng đầu  với 31.597 người. Lao động phân theo giới tính có sự phân hóa rõ nét, số lượng lao động nữ trong đơn vị hành chính chiếm tỷ lệ thấp là 22,66% tổng số lao động. Lực lượng lao động trẻ thuộc nhóm tuổi từ 16 đến 45 tuổi chiếm tỷ lệ cao (78,51%) trong cơ cấu lao động phân theo nhóm tuổi trong các cơ sở hành chính. Trình độ đào tạo của lao động trong các đơn vị hành chính ngày càng được nâng cao, số lượng lao động có trình độ Đại học và trên đại học chiếm tỷ lệ lớn (58,4%) trong tổng số lao động. Năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của các lao động trong các đơn vị hành chính ngày càng được nâng cao.

Toàn cảnh Hội nghị

Thông tin từ kết quả Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 phác họa đầy đủ sự biến động, phân bố các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; số lượng lao động; cơ cấu ngành, vùng của nền kinh tế; đóng góp của từng ngành kinh tế cho sự phát triển của cả nước, từng địa phương. Đây là những thông tin hữu ích phục vụ Lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các ngành và địa phương xây dựng, ban hành chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, vùng và liên vùng sát với tình hình thực tiễn, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2021-2025) và 10 năm (2021-2030) theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.