VIDEO: TỔNG CỤC THỐNG KÊ – HÀNH TRÌNH VỮNG BƯỚC

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ

Báo cáo  nhằm đánh giá kết quả đã đạt được sau hơn 75 năm xây dựng và phát triển; xác định các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm; chỉ ra những hạn chế, tồn tại để nâng cao nhận thức, trách nhiệm; tăng cường kỷ luật kỷ cương, hiệu lực hiệu quả của hoạt động thống kê nhà nước trong thời gian tới.

  • PHỤ LỤC:

      1. Phụ luc 1

      2. Phụ lục 2, 3

      3. Phụ lục 4, 5, 6

HÌNH ẢNH SỰ KIỆN

Thủ tướng Chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Tổng cục Thống kê

Thủ tướng Chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Tổng cục Thống kê

Thủ tướng thăm gian trưng bày ấn phẩm Thống kê

Thủ tướng thăm gian trưng bày ấn phẩm Thống kê

Thủ tướng phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị

TRUYỀN THÔNG, BÁO CHÍ

SỰ KIỆN NỔI BẬT NGÀNH THỐNG KÊ 2021