Sáng ngày 10 tháng 11 năm 2021, Tổng cục Thống kê đã tổ chức Hội thảo Khung số liệu phục vụ giám sát, đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hằng năm và 5 năm bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Tổng cục Thống kê có Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng; lãnh đạo và chuyên viên Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê và các Vụ Thống kê chuyên ngành; Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng Công nghệ thông tin thống kê; Viện Khoa học Thống kê và Cục trưởng một số Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tham dự trực tuyến tại các điểm cầu có lãnh đạo cục và Trưởng phòng Phòng Thống kê Tổng hợp của 63 Cục Thống kê.

Ngày 30/8/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 99/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025, trong đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ “Xây dựng khung số liệu phục vụ giám sát, đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hằng năm và 5 năm”.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Bà Nguyễn Thị Hương đã nhấn mạnh Tổng cục Thống kê chủ trì xây dựng Khung số liệu phục vụ giám sát, đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hằng năm và 5 năm theo Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ là một việc thể hiện tính chủ động và trách nhiệm của ngành Thống kê trong việc giúp Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thống nhất các chỉ tiêu để đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hằng năm và 5 năm. Qua đó sẽ nâng cao vị thế và uy tín của ngành Thống kê. Tổng cục Thống kê đã xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư về dự thảo Khung chỉ tiêu (trước đó các đơn vị trong ngành đã góp ý lần 1). Ngày hôm nay, sau khi tổng hợp các ý kiến góp ý, Tổng cục Thống kê tổ chức Hội thảo trong toàn Ngành để tiếp tục hoàn thiện Khung chỉ tiêu trước khi báo cáo Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Sau phần phát biểu khai mạc chỉ đạo của Tổng cục trưởng, Bà Đỗ Thị Ngọc, Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê đã trình bày về quá trình xây dựng Khung số liệu và những vấn đề cần xin ý kiến.

Đại biểu tham gia Hội thảo đã đóng góp ý kiến để tiếp tục hoàn thiện Khung số liệu. Các ý kiến tập trung vào căn cứ, nguyên tắc, sự cần thiết, tính khả thi, nguồn lực đề xây dựng Khung số liệu, đảm bảo phù hợp với hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, thống kê cấp tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội đảng bộ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết thúc Hội thảo, Tổng cục trưởng nhấn mạnh xây dựng Khung số liệu phục vụ giám sát, đánh giá thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hằng năm và 5 năm là nhiệm vụ hết sức quan trọng, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, sự phân công, phối hợp giữa Bộ, ngành ở Trung ương cũng như cấp Sở, ngành ở địa phương. Tổng cục trưởng yêu cầu các đơn vị tiếp tục xem xét, rà soát chỉ tiêu về phân tổ, kỳ công bố, cơ quan báo cáo, phạm vi; các Vụ Thống kê chuyên ngành cần phối hợp với Bộ, ngành rà soát các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực phụ trách; các Cục Thống kê phối hợp với Sở, ngành để hoàn thiện để triển khai thực hiện ở địa phương. Đối với Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê cần đồng hành với các Cục Thống kê, Vụ Thống kê chuyên ngành để xây dựng hệ thống, trục liên thông báo cáo một cách sớm nhất để phục vụ các đơn vị trong Ngành; Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê cần nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các đơn vị, có giải trình làm rõ những ý kiến tiếp thu và ý kiến không tiếp thu.