Chiều ngày 21/10/2021, Lễ ký kết Quy chế phối hợp về công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê giữa Tổng cục Thống kê và Ban Kinh tế Trung ương đã được tổ chức tại Trụ sở cơ quan Tổng cục Thống kê. Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đỗ Ngọc An và Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương đồng chủ trì buổi Lễ. Tham dự buổi Lễ có ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê và đại diện các đơn vị liên quan thuộc hai Cơ quan.

Công tác hợp tác, phối hợp, chia sẻ thông tin thống kê với các Bộ, ban ngành luôn được Tổng cục Thống kê chú trọng tăng cường. Năm 2014, Tổng cục Thống kê và Ban Kinh tế Trung ương đã ký kết quy chế hợp tác, chia sẻ dữ liệu, thông tin thống kê. Tuy nhiên, sau một thời gian triển khai thực hiện quy chế, hai Cơ quan đã phát hiện ra một số bất cập và cần tiến hành rà soát, đánh giá lại nội dung quy chế.

Để đáp ứng kịp thời yêu cầu của Ban Kinh tế Ttung ương trong việc tham mưu đề xuất xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế – xã hội của Đảng và Nhà nước, Tổng cục Thống kê cùng với Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục ký kết Quy chế phối hợp ngày hôm nay.

Quy chế này sẽ tăng cường hơn nữa sự phối hợp và chia sẻ thông tin giữa hai Cơ quan một cách chính thức, dựa trên nguyên tắc tuân thủ Luật Thống kê và các quy định hiện hành liên quan tới công tác thống kê, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, thường xuyên và chặt chẽ.

Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt Tổng cục Thống kê, bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng đã nhấn mạnh Quy chế phối hợp giữa hai Cơ quan được xây dựng với nội dung thực hiện toàn diện về các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ:

(1) Phối hợp thực hiện các hoạt động chuyên môn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên;

(2) Phối hợp xây dựng chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn và các đề án nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác thống kê của hai Cơ quan, trước hết là Đề án về lao động phi chính thức tại Việt Nam.

Đồng thời, Tổng cục Thống kê cam kết sẽ thực hiện các nội dung trong Quy chế phối hợp. Để Quy chế được thực hiện hiệu quả và phù hợp với hoạt động thực tiễn của hai Cơ quan, Tổng cục Thống kê đề nghị việc trao đổi thông tin thống kê phải bảo đảm nội dung cụ thể, rõ ràng, kịp thời theo đúng yêu cầu đã được thống nhất. Bên cạnh đó, cần cập nhật thường xuyên các nội dung của Quy chế để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của hai Cơ quan theo từng thời kỳ.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đỗ Ngọc An cũng cam kết thực hiện nghiêm túc các nội dung trong quy chế phối hợp. Ông cũng mong muốn Tổng cục Thống kê tạo điều kiện hỗ trợ các đơn vị trong Ban Kinh tế Trung ương thực hiện các hoạt động chuyên môn thống kê để đảm bảo số liệu thống kê tốt hơn trong thời gian tới.