Sáng ngày 18/3/2021, Tổng cục Thống kê đã tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2021. Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị trực tiếp tại trụ sở cơ quan Tổng cục Thống kê có lãnh đạo và chuyên viên Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê, Vụ Thống kê Dân số và Lao động và một số đơn vị có liên quan của Tổng cục Thống kê. Tham dự trực tuyến Hội nghị có các điểm cầu tại 63 Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm có Lãnh đạo Cục Thống kê; các công chức phòng Phòng Thu thập Thông tin thống kê và Phòng Thống kê Xã hội. Hội nghị sẽ làm việc trong 2 ngày 18 và 19 tháng 3 năm 2021.

Thực hiện Kế hoạch điều tra thống kê năm 2021 của Tổng cục Thống kê, ngày 30 tháng 12 năm 2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định số 1903/QĐ-TCTK về việc tiến hành Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2021.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến nhấn mạnh mục đích của cuộc Điều tra biến động dân số và KHHGĐ thời điểm 01/4/2021 là nhằm thu thập thông tin về dân số, một số đặc trưng cơ bản của dân số, tình hình biến động dân số, mức độ sử dụng các biện pháp kế hoạch hóa gia đình, từ đó: (1) Làm cơ sở để tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu về dân số và kế hoạch hóa gia đình, các chỉ tiêu dân số thuộc 6 danh mục chỉ tiêu thống kê: Quốc gia, ngành Kế hoạch Đầu tư và Thống kê, ASEAN, Phát triển bền vững của Việt Nam, Thanh niên, Giới; (2) Phục vụ các cấp, các ngành đánh giá tình hình, lập kế hoạch trong lĩnh vực dân số và kế hoạch hóa gia đình; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân số và kế hoạch hóa gia đình; đáp ứng nhu cầu của người dùng tin trong và ngoài nước; đảm bảo tính so sánh quốc tế.

Điều tra biến động dân số và KHHGĐ là cuộc điều tra được thực hiện hằng năm, nhưng năm 2021 cuộc điều tra được thực hiện trong bối cảnh Ngành Thống kê vừa thực hiện thay đổi theo mô hình cơ cấu tổ chức mới. Các năm trước, cuộc điều tra này do Vụ Thống kê Dân số và Lao động chủ trì tổ chức thực hiện, các Phòng Thống kê Dân số Văn xã của Cục Thống kê chịu trách nhiệm thực hiện chính. Năm nay, nhiệm vụ này được giao cho các đơn vị mới thành lập là Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê chủ trì, phối hợp với Vụ Thống kê Dân số và Lao động, các đơn vị có liên quan của Tổng cục Thống kê và Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện. Vì vậy, để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện phương án điều tra, các đơn vị liên quan thuộc Tổng cục Thống kê sẽ giới thiệu và hướng dẫn các nội dung thực hiện Điều tra biến động dân số và KHHGĐ thời điểm 01/4/2021 bao gồm: Xác định nhân khẩu thực tế thường trú và thông tin về thành viên trong hộ; thông tin về lịch sử sinh của phụ nữ từ 10-49 tuổi; thông tin về người chết của hộ; thông tin về người cao tuổi; hướng dẫn CAPI, giám sát, kiểm tra.

Ngoài những nội dung điều tra cơ bản như những năm trước, năm 2021, Tổng cục Thống kê lồng ghép thêm nội dung thu thập thông tin về tình hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi nhằm góp phần đánh giá việc thực hiện mục tiêu đề ra trong Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 theo Quyết định số 1579/QĐ-TTg  ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính Phủ “Chăm sóc, nâng cao sức khỏe người cao tuổi bảo đảm thích ứng với già hóa dân số, góp phần thực hiện thành công Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030”.