Từ ngày 01/03/2021, Tổng cục Thống kê chính thức tiến hành Tổng điều tra kinh tế 2021 giai đoạn 1 trên phạm vi cả nước. Đây là cuộc điều tra được thực hiện 5 năm một lần theo Quyết định của Thủ tướng chính phủ nhằm thu thập thông tin cơ bản về các cơ sở kinh tế phục vụ yêu cầu quản lý của Đảng, Chính phủ, Nhà nước, các Bộ ngành và địa phương.