Sáng ngày 01/02/2021 tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị đại biểu công chức và người lao động năm 2021. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Tổng cục Thống kê; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thống kê và chủ tịch công đoàn bộ phận; Ban Thường vụ của Công đoàn cơ quan; Trưởng ban Ban Thanh tra nhân dân; Bí thư Đoàn TNCSHCM cơ quan Tổng cục; Trưởng ban Ban Nữ công cơ quan Tổng cục; Chánh văn phòng Đảng ủy.

Hội nghị đại biểu công chức, người lao động cơ quan Tổng cục Thống kê 2021 được tổ chức với các nội dung: Báo cáo tổng kết của cơ quan Tổng cục Thống kê năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 và kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu công chức và người lao động năm 2020; Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của cơ quan Tổng cục Thống kê; Báo cáo thực hiện chi ngân sách Nhà nước năm 2020 và dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021 của cơ quan Tổng cục Thống kê; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2021; bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023; thông qua nguyên tắc bầu đại biểu dự Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Sau khi đồng chí Nguyễn Bình, Chánh văn phòng Tổng cục và đồng chí Đỗ Thị Ngọc, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan tuyên bố lý do, thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký và chương trình Hội nghị, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đã trình bày Báo cáo tổng kết của cơ quan Tổng cục Thống kê năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 và kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu công chức và người lao động năm 2020. Theo đó, Tổng cục trưởng đã nhấn mạnh ngành Thống kê đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm thông tin thống kê kinh tế – xã hội phục vụ lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương và nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế; hoàn thiện môi trường pháp lý, thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030 và các đề án lớn của Ngành; công tác phương pháp chế độ Thống kê và Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê và công tác chỉ đạo điều hành được chú trọng thực hiện; công tác hợp tác quốc tế trong hoạt động thống kê đi vào thực chất giúp nâng cao vị thế của thống kê Việt Nam với quốc tế nói chung và trong cộng đồng thống kê khu vực ASEAN nói riêng; Tổng cục Thống kê đã quyết liệt thực hiện đổi mới công tác tổ chức, sắp xếp lại mô hình tổ chức theo Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bước sang năm 2021, đại dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, tình hình chính trị, kinh tế thế giới dự báo có nhiều bất ổn, khó lường, đồng thời cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Lãnh đạo Tổng cục Thống kê mong đợi tập thể và từng cá nhân đồng chí lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tiếp tục có những đổi mới, phối hợp chặt chẽ với các cá nhân, cơ quan liên quan để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác với chủ đề là “Chủ động kết nối và thích ứng, nâng cao hiệu quả hoạt động thống kê” chào mừng 75 năm ngày thành lập ngành Thống kê Việt Nam. Đặc biệt tập trung thực hiện phương hướng nhiệm vụ đặt ra trong năm 2021: Thực hiện có hiệu quả công tác thu thập và xử lý thông tin thống kê, ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong công tác thu thập và xử lý thông tin thống kê; tiếp tục thực hiện tốt công tác biên soạn và phổ biến thông tin thống kê, phục vụ lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương và nâng cao năng lực hệ thống thống kê.

Cũng tại Hội nghị, Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của cơ quan Tổng cục Thống kê đã được thông qua. Hội nghị đại biểu công chức và người lao động cơ quan Tổng cục Thống kê năm 2021 phát động thi đua với chủ đề: Phát huy những thành tích đạt được trong năm 2020, khắc phục tồn tại, đẩy mạnh phong trào thi đua sâu rộng, thiết thực nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 theo chủ đề “Chủ động kết nối và thích ứng, nâng cao hiệu quả hoạt động thống kê”

Hội nghị cũng đã bầu ra được Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023 và bầu đại biểu dự Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Kết thúc Hội nghị, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đã yêu cầu lãnh đạo các đơn vị tham gia Hội nghị quán triệt, phổ biến tất cả các nội dung của Hội nghị đến toàn thể công chức và người lao động trong dơn vị; triển khai các công việc  chưa thực hiện được tại Hội nghị, đặc biệt là trao các danh hiệu khen thưởng cho các cán bộ công chức và người lao động trong đơn vị với tinh thần trang trọng, kịp thời để động viên, khích lệ các cá nhân trong đơn vị; quán triệt quyết tâm triển khai công việc theo tinh thần, nhiệm vụ chính trị được thông qua trong Hội nghị, nỗ lực đổi mới và tăng cường sự kết nối để hoàn thành kế hoạch đã đề ra, làm cơ sở bền vững để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người lao động trong thời gian tới.