Năm 2020 đã khép lại với nhiều biến động tác động đến đời sống kinh tế – xã hội của đất nước, trong bối cảnh đó ngành Thống kê của chúng ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với tâm thế đó, chúng ta sẽ bước vào năm 2021 với những bước đi vững chắc và quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.