Số liệu thống kê

 1. Diện tích, dân số và mật độ dân số phân theo địa phương
 2. Dân số trung bình phân theo giới tính và thành thị, nông thôn
 3. Dân số trung bình phân theo địa phương, giới tính và thành thị nông thôn
 4. Tỷ số giới tính phân theo thành thị, nông thôn
 5. Tỷ số giới tính của dân số phân theo địa phương
 6. Tỷ số giới tính của trẻ em mới sinh phân theo vùng
 7. Tỷ suất sinh thô, tỷ suất chết thô và tỷ lệ tăng tự nhiên của dân số phân theo thành thị, nông thôn
 8. Tỷ suất sinh thô, tỷ suất chết thô và tỷ lệ tăng tự nhiên của dân số phân theo địa phương
 9. Tổng tỷ suất sinh phân theo thành thị, nông thôn
 10. Tổng tỷ suất sinh phân theo địa phương
 11. Tỷ suất chết của trẻ em phân theo giới tính và phân theo thành thị, nông thôn
 12. Tỷ suất chết của trẻ em dưới 1 tuổi phân theo địa phương
 13. Tỷ suất chết của trẻ em dưới 5 tuổi phân theo địa phương
 14. Tỷ lệ tăng dân số phân theo địa phương
 15. Tỷ suất nhập cư, xuất cư và di cư thuần phân theo địa phương
 16. Tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh phân theo giới tính, thành thị, nông thôn và phân theo vùng
 17. Tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh phân theo địa phương
 18. Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết chữ phân theo giới tính và phân theo thành thị, nông thôn
 19. Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết chữ phân theo địa phương
 20. Số cuộc kết hôn phân theo địa phương
 21. Tuổi kết hôn trung bình lần đầu phân theo giới tính và theo thành thị, nông thôn
 22. Tuổi kết hôn trung bình lần đầu phân theo địa phương
 23. Số vụ ly hôn đã xét xử phân theo địa phương và phân theo cấp xét xử
 24. Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi được đăng ký khai sinh phân theo giới tính và theo vùng
 25. Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi được đăng ký khai sinh phân theo địa phương
 26. Số trường hợp tử vong được đăng ký khai tử phân theo địa phương
 27. Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên phân theo giới tính và phân theo thành thị, nông thôn(*)
 28. Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên phân theo nhóm tuổi(*)
 29. Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên phân theo địa phương(*)
 30. Số lao động có việc làm trong nền kinh tế phân theo loại hình kinh tế(*)
 31. Số lao động có việc làm trong nền kinh tế phân theo giới tính và phân theo thành thị, nông thôn(*)
 32. Số lao động có việc làm trong nền kinh tế phân theo giới tính(*)
 33. Số lao động có việc làm trong nền kinh tế phân theo nhóm tuổi(*)
 34. Số lao động có việc làm và cơ cấu lao động có việc làm trong nền kinh tế phân theo ngành kinh tế(*)
 35. Số lao động có việc làm trong nền kinh tế phân theo nghề nghiệp(*)
 36. Số lao động có việc làm trong nền kinh tế phân theo vị thế việc làm(*)
 37. Số lao động có việc làm trong nền kinh tế phân theo địa phương
 38. Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức phân theo giới tính và phân theo thành thị, nông thôn
 39. Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức phân theo nhóm tuổi
 40. Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức phân theo trình độ chuyên môn kỹ thuật
 41. Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức phân theo khu vực kinh tế
 42. Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức phân theo nghề nghiệp
 43. Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức phân theo địa phương
 44. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo phân theo giới tính và phân theo thành thị, nông thôn (*)
 45. Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo phân theo nhóm tuổi (*)
 46. Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo phân theo trình độ chuyên môn kỹ thuật (*)
 47. Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo phân theo địa phương (*)
 48. Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo phân theo ngành kinh tế
 49. Năng suất lao động xã hội phân theo ngành kinh tế (*)
 50. Năng suất lao động phân theo địa phương
 51. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động phân theo vùng và theo thành thị, nông thôn
 52. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động phân theo vùng và theo giới tính
 53. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động phân theo nhóm tuổi
 54. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động phân theo trình độ chuyên môn kỹ thuật
 55. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động phân theo địa phương
 56. Tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động phân theo vùng và theo thành thị, nông thôn
 57. Tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động phân theo vùng và theo giới tính
 58. Tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động phân theo nhóm tuổi
 59. Tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động phân theo trình độ chuyên môn kỹ thuật
 60. Tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động phân theo loại hình kinh tế
 61. Tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động phân theo khu vực kinh tế
 62. Tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động phân theo địa phương
 63. Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm trong độ tuổi lao động phân theo vùng và phân theo giới tính
 1. Một số chỉ tiêu chủ yếu về tài khoản quốc gia
 2. Tổng sản phẩm trong nước theo giá thực tế phân theo khu vực kinh tế
 3. Tổng sản phẩm trong nước theo giá so sánh 2010 phân theo khu vực kinh tế
 4. Tổng sản phẩm trong nước theo giá thực tế phân theo loại hình kinh tế và phân theo ngành kinh tế
 5. Tổng sản phẩm trong nước theo giá so sánh 2010 phân theo loại hình kinh tế và phân theo ngành kinh tế (Năm trước = 100)
 6. Sử dụng tổng sản phẩm trong nước theo giá hiện hành
 7. Sử dụng tổng sản phẩm trong nước theo giá so sánh 2010
 8. Chỉ số phát triển tổng sản phẩm trong nước theo giá so sánh 2010 phân theo địa phương (Năm trước = 100)
 9. Tổng thu nhập quốc gia theo giá thực tế
 10. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người phân theo địa phương
 11. Thu ngân sách Nhà nước
 12. Tỷ lệ thu ngân sách Nhà nước so với tổng sản phẩm trong nước
 13. Chi ngân sách Nhà nước
 14. Tỷ lệ chi ngân sách Nhà nước so với tổng sản phẩm trong nước
 15. Tổng phương tiện thanh toán, số dư huy động vốn của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm 31/12 hàng năm
 16. Dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm 31/12 hàng năm(*)
 17. Cán cân thanh toán quốc tế
 18. Lãi suất, tỷ giá trung tâm
 19. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp
 20. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội phân theo địa phương
 21. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế phân theo địa phương
 22. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm thất nghiệp phân theo địa phương
 23. Hoạt động chứng khoán
 1. Số trang trại phân theo địa phương
 2. Số trang trại phân theo lĩnh vực hoạt động và phân theo địa phương
 3. Giá trị sản phẩm thu được trên 1 hécta đất trồng trọt và mặt nước nuôi trồng thủy sản
 4. Diện tích các loại cây trồng phân theo nhóm cây
 5. Diện tích gieo trồng một số cây hàng năm
 6. Năng suất một số cây hàng năm
 7. Sản lượng một số cây hàng năm
 8. Diện tích gieo trồng và sản lượng lương thực có hạt
 9. Diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt phân theo địa phương
 10. Sản lượng lương thực có hạt phân theo địa phương
 11. Sản lượng lương thực có hạt bình quân đầu người phân theo địa phương
 12. Diện tích gieo trồng và sản lượng lúa cả năm
 13. Diện tích lúa cả năm phân theo địa phương
 14. Năng suất gieo trồng lúa cả năm phân theo địa phương
 15. Sản lượng lúa cả năm phân theo địa phương
 16. Diện tích gieo trồng lúa đông xuân phân theo địa phương
 17. Năng suất gieo trồng lúa đông xuân phân theo địa phương
 18. Sản lượng lúa đông xuân phân theo địa phương
 19. Diện tích gieo trồng lúa hè thu và thu đông phân theo địa phương
 20. Năng suất gieo trồng lúa hè thu và thu đông phân theo địa phương
 21. Sản lượng lúa hè thu và thu đông phân theo địa phương
 22. Diện tích gieo trồng lúa mùa phân theo địa phương
 23. Năng suất gieo trồng lúa mùa phân theo địa phương
 24. Sản lượng lúa mùa phân theo địa phương
 25. Diện tích gieo trồng ngô phân theo địa phương
 26. Năng suất ngô phân theo địa phương
 27. Sản lượng ngô phân theo địa phương
 28. Diện tích gieo trồng khoai lang phân theo địa phương
 29. Sản lượng khoai lang phân theo địa phương
 30. Diện tích gieo trồng sắn phân theo địa phương
 31. Sản lượng sắn phân theo địa phương
 32. Diện tích gieo trồng mía phân theo địa phương
 33. Sản lượng mía phân theo địa phương
 34. Diện tích gieo trồng lạc phân theo địa phương
 35. Sản lượng lạc phân theo địa phương
 36. Diện tích hiện có một số cây lâu năm chủ yếu
 37. Diện tích cho sản phẩm một số cây lâu năm chủ yếu
 38. Sản lượng một số cây lâu năm chủ yếu
 39. Sản lượng chè búp phân theo địa phương
 40. Sản lượng cam phân theo địa phương
 41. Số lượng gia súc và gia cầm
 42. Số lượng trâu phân theo địa phương
 43. Số lượng bò phân theo địa phương
 44. Số lượng lợn phân theo địa phương
 45. Số lượng gia cầm phân theo địa phương
 46. Sản lượng sản phẩm chăn nuôi chủ yếu
 47. Sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng phân theo địa phương
 48. Sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng phân theo địa phương
 49. Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng phân theo địa phương
 50. Sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng phân theo địa phương
 51. Hiện trạng rừng có đến 31/12 phân theo địa phương
 52. Diện tích rừng trồng mới tập trung phân theo loại rừng
 53. Diện tích rừng trồng mới tập trung phân theo địa phương
 54. Sản lượng gỗ phân theo loại hình kinh tế (*)
 55. Sản lượng gỗ khai thác phân theo địa phương (*)
 56. Diện tích nuôi trồng/thu hoạch thủy sản (*)
 57. Diện tích nuôi trồng/thu hoạch thuỷ sản phân theo địa phương (*)
 58. Số tàu khai thác thủy sản biển có công suất từ 90 CV trở lên phân theo địa phương
 59. Tổng công suất các tàu khai thác thủy sản biển từ 90 CV trở lên phân theo địa phương
 60. Sản lượng thuỷ sản
 61. Sản lượng thủy sản phân theo địa phương
 62. Sản lượng thuỷ sản khai thác phân theo ngành hoạt động
 63. Sản lượng thủy sản khai thác phân theo địa phương
 64. Sản lượng cá biển khai thác phân theo địa phương
 65. Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng
 66. Sản lượng thủy sản nuôi trồng phân theo địa phương
 67. Sản lượng cá nuôi phân theo địa phương
 68. Sản lượng tôm nuôi phân theo địa phương
 1. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới phân theo ngành kinh tế
 2. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới phân theo địa phương
 3. Số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo ngành kinh tế
 4. Số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo địa phương
 5. Số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12 hàng năm bình quân trên 1000 dân phân theo địa phương
 6. Số doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo loại hình doanh nghiệp
 7. Số doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo ngành kinh tế
 8. Số doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo địa phương
 9. Tổng số lao động trong các doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo loại hình doanh nghiệp
 10. Tổng số lao động trong các doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo ngành kinh tế
 11. Tổng số lao động trong các doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo địa phương
 12. Số lao động nữ trong các doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo loại hình doanh nghiệp
 13. Số lao động nữ trong các doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo ngành kinh tế
 14. Số lao động nữ trong các doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo địa phương
 15. Vốn sản xuất kinh doanh bình quân hàng năm của các doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh phân theo loại hình doanh nghiệp
 16. Vốn sản xuất kinh doanh bình quân hàng năm của các doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh phân theo ngành kinh tế
 17. Vốn sản xuất kinh doanh bình quân hàng năm của các doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh phân theo địa phương
 18. Giá trị tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn của các doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo loại hình doanh nghiệp
 19. Giá trị tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn của các doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo ngành kinh tế
 20. Giá trị tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn của các doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo địa phương
 21. Doanh thu thuần sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh phân theo loại hình doanh nghiệp
 22. Doanh thu thuần sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh phân theo ngành kinh tế
 23. Doanh thu thuần sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh phân theo địa phương
 24. Số doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh tại thời điểm 31/12/2020 phân theo quy mô lao động và theo loại hình doanh nghiệp
 25. Số doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh tại thời điểm 31/12/2020 phân theo quy mô lao động và theo ngành kinh tế
 26. Số doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh tại thời điểm 31/12/2020 phân theo quy mô lao động và theo địa phương
 27. Số doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh tại thời điểm 31/12/2020 phân theo quy mô vốn và theo loại hình doanh nghiệp
 28. Số doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh tại thời điểm 31/12/2020 phân theo quy mô vốn và theo ngành kinh tế
 29. Số doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh tại thời điểm 31/12/2020 phân theo quy mô vốn và theo địa phương
 30. Tổng thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh phân theo loại hình doanh nghiệp
 31. Tổng thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh phân theo ngành kinh tế
 32. Tổng thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh phân theo địa phương
 33. Thu nhập bình quân một tháng của người lao động trong doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh phân theo loại hình doanh nghiệp
 34. Thu nhập bình quân một tháng của người lao động trong doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh phân theo ngành kinh tế
 35. Thu nhập bình quân một tháng của người lao động trong doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh phân theo địa phương
 36. Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh phân theo loại hình doanh nghiệp
 37. Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh phân theo ngành kinh tế
 38. Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh phân theo địa phương
 39. Tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh phân theo loại hình doanh nghiệp
 40. Tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh phân theo ngành kinh tế
 41. Tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh phân theo địa phương
 42. Trang bị tài sản cố định bình quân 1 lao động của doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh phân theo loại hình doanh nghiệp
 43. Trang bị tài sản cố định bình quân 1 lao động của doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh phân theo ngành kinh tế
 44. Trang bị tài sản cố định bình quân 1 lao động của doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh phân theo địa phương
 45. Số doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh ngành chế biến, chế tạo tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo trình độ công nghệ
 46. Số lao động của doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh ngành chế biến, chế tạo tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo trình độ công nghệ
 47. Nguồn vốn của doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh ngành chế biến, chế tạo tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo trình độ công nghệ
 48. Giá trị TSCĐ và đầu tư dài hạn của doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh ngành chế biến, chế tạo tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo trình độ công nghệ
 49. Doanh thu thuần của doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh ngành chế biến, chế tạo tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo trình độ công nghệ
 50. Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh ngành chế biến, chế tạo tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo trình độ công nghệ
 51. Số hợp tác xã đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo địa phương
 52. Số lao động trong hợp tác xã đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo địa phương
 53. Số cơ sở kinh tế cá thể phi nông nghiệp phân theo ngành kinh tế
 54. Số cơ sở kinh tế cá thể phi nông nghiệp phân theo địa phương
 55. Lao động trong các cơ sở kinh tế cá thể phi nông nghiệp phân theo ngành kinh tế
 56. Lao động trong các cơ sở kinh tế cá thể phi nông nghiệp phân theo địa phương
 1. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá thực tế phân theo ngành kinh doanh
 2. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành phân theo địa phương
 3. Doanh thu bán lẻ hàng hóa phân theo nhóm hàng
 4. Số lượng chợ có đến 31/12 hàng năm phân theo hạng và theo địa phương
 5. Số lượng siêu thị có đến 31/12 hàng năm phân theo địa phương
 6. Số lượng trung tâm thương mại có đến 31/12 hàng năm phân theo địa phương
 7. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá xuất, nhập khẩu
 8. Trị giá xuất khẩu hàng hóa phân theo ngành kinh tế
 9. Trị giá xuất khẩu hàng hoá theo bảng phân loại tiêu chuẩn ngoại thương
 10. Cơ cấu trị giá xuất khẩu hàng hoá theo bảng phân loại tiêu chuẩn ngoại thương
 11. Trị giá xuất khẩu hàng hóa phân theo khu vực kinh tế và phân theo nhóm hàng
 12. Trị giá xuất khẩu hàng hoá phân theo khối nước, phân theo nước và vùng lãnh thổ
 13. Một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu
 14. Trị giá nhập khẩu hàng hóa phân theo ngành kinh tế
 15. Trị giá nhập khẩu hàng hoá theo bảng phân loại tiêu chuẩn ngoại thương
 16. Trị giá nhập khẩu hàng hóa phân theo khu vực kinh tế và theo nhóm hàng
 17. Trị giá nhập khẩu hàng hoá phân theo khối nước, phân theo nước và vùng lãnh thổ
 18. Một số mặt hàng nhập khẩu chủ yếu
 19. Tỷ trọng giá trị hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu so với tổng sản phẩm trong nước (*)
 20. Xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ
 21. Kết quả kinh doanh của ngành du lịch
 22. Doanh thu du lịch lữ hành theo giá hiện hành phân theo thành phần kinh tế (*)
 23. Doanh thu du lịch lữ hành theo giá hiện hành phân theo địa phương
 24. Số lượt người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam phân theo phương tiện đến
 25. Số lượt người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam phân theo một số quốc tịch
 26. Chi tiêu bình quân một ngày của khách du lịch nội địa
 27. Chi tiêu bình quân một lượt khách du lịch nội địa phân theo khoản chi
 28. Chi tiêu bình quân một lượt khách du lịch nội địa phân theo phương tiện và mục đích đến
 29. Chi tiêu bình quân một lượt khách du lịch nội địa phân theo giới tính, theo nghề nghiệp và theo nhóm tuổi
 30. Chi tiêu bình quân một ngày khách du lịch nội địa phân theo loại cơ sở lưu trú
 31. Chi tiêu bình quân một lượt khách du lịch nội địa phân theo loại cơ sở lưu trú
 32. Chi tiêu bình quân một ngày của khách quốc tế đến Việt Nam phân theo một số quốc tịch
 33. Chi tiêu bình quân một lượt khách quốc tế đến Việt Nam phân theo một số quốc tịch
 34. Chi tiêu bình quân một ngày của khách quốc tế đến Việt Nam phân theo khoản chi
 35. Chi tiêu bình quân một lượt khách quốc tế đến Việt Nam phân theo khoản chi
 1. Chỉ số giá tiêu dùng các tháng trong năm
 2. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ các tháng trong năm so với tháng trước
 3. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ khu vực thành thị các tháng trong năm so với tháng trước
 4. Chỉ số giá tiêu dùng khu vực nông thôn các tháng trong năm so với tháng trước
 5. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ các tháng trong năm so với tháng 12 năm trước
 6. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ khu vực thành thị các tháng trong năm so với tháng 12 năm trước
 7. Chỉ số giá tiêu dùng khu vực nông thôn các tháng trong năm so với tháng 12 năm trước
 8. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ các tháng so với cùng kỳ năm trước
 9. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ khu vực thành thị các tháng so với cùng kỳ năm trước
 10. Chỉ số giá tiêu dùng khu vực nông thôn các tháng so với cùng kỳ năm trước
 11. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ các tháng so với kỳ gốc 2019
 12. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ khu vực thành thị các tháng so với kỳ gốc 2019
 13. Chỉ số giá tiêu dùng khu vực nông thôn các tháng so với kỳ gốc 2019
 14. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng, chỉ số giá đô la Mỹ và lạm phát cơ bản bình quân năm (Năm trước = 100)
 15. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng, chỉ số giá đô la Mỹ bình quân năm khu vực thành thị (Năm trước = 100)
 16. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm khu vực nông thôn (Năm trước = 100)
 17. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ tháng 12 so với cùng kỳ năm trước
 18. Chỉ số giá tiêu dùng phân theo vùng các tháng so với tháng trước
 19. Chỉ số giá vàng phân theo vùng các tháng so với tháng trước
 20. Chỉ số giá đô la Mỹ phân theo vùng các tháng so với tháng trước
 21. Chỉ số giá sinh hoạt theo không gian theo vùng (Vùng Đồng bằng sông Hồng = 100)
 22. Chỉ số giá sinh hoạt theo không gian theo vùng phân theo nhóm hàng (Vùng Đồng bằng sông Hồng = 100)
 23. Chỉ số giá sinh hoạt theo không gian theo địa phương (Hà Nội = 100)
 24. Chỉ số giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu dùng cho sản xuất (Năm trước = 100)
 25. Chỉ số giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu dùng cho sản xuất (Năm 2014 = 100)
 26. Chỉ số giá sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản (Năm trước = 100)
 27. Chỉ số giá sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản (Năm 2010 = 100)
 28. Chỉ số giá sản xuất công nghiệp (Năm trước = 100)
 29. Chỉ số giá sản xuất công nghiệp (Năm 2010 = 100)
 30. Chỉ số giá sản xuất dịch vụ (Năm trước = 100)
 31. Chỉ số giá sản xuất dịch vụ (Năm 2010 = 100)
 32. Chỉ số giá xuất khẩu hàng hóa (Theo Đô la Mỹ, năm trước = 100)
 33. Chỉ số giá xuất khẩu hàng hóa (Theo Đô la Mỹ, năm 2010 = 100)
 34. Chỉ số giá nhập khẩu hàng hóa (Theo Đô la Mỹ, năm trước = 100)
 35. Chỉ số giá nhập khẩu hàng hóa (Theo Đô la Mỹ, năm 2010 = 100)
 36. Tỷ giá thương mại hàng hóa (*) (Năm trước = 100)
 37. Tỷ giá thương mại hàng hóa (*) (Năm 2010 = 100)
 1. Số lượt hành khách vận chuyển phân theo ngành vận tải(*)
 2. Số lượt hành khách luân chuyển phân theo ngành vận tải (*)
 3. Số lượt hành khách vận chuyển phân theo loại hình kinh tế (*)
 4. Số lượt hành khách luân chuyển phân theo loại hình kinh tế (*)
 5. Số lượt hành khách vận chuyển phân theo địa phương(*)
 6. Số lượt hành khách luân chuyển phân theo địa phương(*)
 7. Số lượt hành khách vận chuyển bằng đường bộ phân theo địa phương(*)
 8. Số lượt hành khách luân chuyển bằng đường bộ phân theo địa phương(*)
 9. Khối lượng hàng hoá vận chuyển phân theo ngành vận tải
 10. Khối lượng hàng hoá luân chuyển phân theo ngành vận tải
 11. Khối lượng hàng hoá vận chuyển phân theo khu vực vận tải
 12. Khối lượng hàng hoá luân chuyển phân theo khu vực vận tải
 13. Khối lượng hàng hoá vận chuyển phân theo loại hình kinh tế
 14. Khối lượng hàng hoá luân chuyển phân theo thành phần kinh tế
 15. Khối lượng hàng hóa vận chuyển phân theo địa phương(*)
 16. Khối lượng hàng hoá luân chuyển phân theo địa phương(*)
 17. Khối lượng hàng hoá vận chuyển bằng đường bộ phân theo địa phương(*)
 18. Khối lượng hàng hoá luân chuyển bằng đường bộ phân theo địa phương(*)
 19. Khối lượng hàng hoá vận chuyển bằng đường thuỷ phân theo địa phương (*)
 20. Khối lượng hàng hoá luân chuyển bằng đường thuỷ phân theo địa phương (*)
 21. Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển, cảng thủy nội địa và cảng hàng không
 22. Vận tải hàng không
 23. Doanh thu bưu chính, chuyển phát và viễn thông
 24. Số thuê bao điện thoại và internet
 1. Số trường học, lớp học, giáo viên và học sinh mẫu giáo tại thời điểm 30/9(*)
 2. Số trường học, lớp học, giáo viên và học sinh mẫu giáo tại thời điểm 30/9 phân theo địa phương(*)
 3. Số trường phổ thông tại thời điểm 30/9 (*)
 4. Số lớp, giáo viên và học sinh phổ thông tại thời điểm 30/9
 5. Số trường phổ thông tại thời điểm 30/9 phân theo địa phương(*)
 6. Số lớp học phổ thông tại thời điểm 30/9 phân theo địa phương(*)
 7. Số nữ giáo viên và nữ học sinh trong các trường phổ thông tại thời điểm 30/9(*)
 8. Số giáo viên phổ thông trực tiếp giảng dạy tại thời điểm 30/9 phân theo địa phương (*)
 9. Số nữ giáo viên phổ thông trực tiếp giảng dạy tại thời điểm 30/9 phân theo địa phương(*)
 10. Số giáo viên phổ thông thuộc các dân tộc thiểu số trực tiếp giảng dạy tại thời điểm 30/9 phân theo một số địa phương (*)
 11. Số học sinh phổ thông tại thời điểm 30/9 phân theo địa phương(*)
 12. Số nữ học sinh phổ thông tại thời điểm 31/12 phân theo địa phương(*)
 13. Số học sinh phổ thông thuộc các dân tộc thiểu số tại thời điểm 30/9 phân theo địa phương(*)
 14. Số học sinh phổ thông bình quân một lớp học và số học sinh phổ thông bình quân một giáo viên tại thời điểm 30/9
 15. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông phân theo địa phương(*)
 16. Giáo dục đại học và cao đẳng(*)
 17. Số giảng viên các trường đại học và cao đẳng phân theo trình độ chuyên môn(*)
 18. Số giảng viên các trường đại học phân theo địa phương
 19. Số sinh viên các trường đại học phân theo địa phương
 20. Số học viên được đào tạo sau đại học và chuyên khoa Y
 21. Giáo dục nghề nghiệp(*)
 22. Số giáo viên giáo dục nghề nghiệp phân theo trình độ chuyên môn(*)
 23. Số giáo viên, học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp năm 2020 phân theo địa phương
 1. Một số chỉ tiêu xã hội chủ yếu
 2. Số cơ sở khám, chữa bệnh(*)
 3. Số cơ sở khám, chữa bệnh phân theo cấp quản lý(*)
 4. Số cơ sở khám, chữa bệnh phân theo loại cơ sở và phân theo cấp quản lý(*)
 5. Số cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc sở Y tế phân theo địa phương(*)
 6. Số giường bệnh và số bác sĩ
 7. Số giường bệnh(*)
 8. Số giường bệnh phân theo cấp quản lý(*)
 9. Số giường bệnh phân theo địa phương(*)
 10. Số giường bệnh trực thuộc sở Y tế phân theo địa phương(*)
 11. Số nhân lực y tế(*)
 12. Số nhân lực y tế phân theo cấp quản lý(*)
 13. Số nhân lực ngành Y trực thuộc sở Y tế phân theo địa phương(*)
 14. Số bác sĩ phân theo địa phương(*)
 15. Số nhân lực ngành dược trực thuộc sở Y tế phân theo địa phương(*)
 16. Tỷ lệ trẻ em dưới một tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin phân theo địa phương
 17. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng phân theo giới tính và theo thành thị, nông thôn
 18. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng phân theo địa phương
 19. Số người nhiễm HIV/AIDS và số người chết do AIDS phân theo địa phương(*)
 20. Số người nhiễm HIV/AIDS phân theo địa phương
 21. Số người chết do HIV/AIDS phân theo địa phương
 22. Xuất bản sách, văn hóa phẩm, báo và tạp chí
 23. Số thư viện do địa phương quản lý phân theo địa phương (*)
 24. Số tòa soạn báo, tạp chí phân theo địa phương
 25. Số huy chương thể thao quốc tế đạt được
 26. Số di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh
 27. Thu nhập bình quân đầu người một tháng theo giá hiện hành phân theo thành thị, nông thôn và phân theo vùng
 28. Thu nhập bình quân đầu người một tháng theo giá hiện hành phân theo nguồn thu, phân theo thành thị, nông thôn, phân theo giới tính chủ hộ và phân theo vùng
 29. Thu nhập bình quân đầu người một tháng theo giá hiện hành phân theo nguồn thu và phân theo địa phương
 30. Thu nhập bình quân đầu người một tháng theo giá hiện hành phân theo 5 nhóm thu nhập, phân theo thành thị, nông thôn, phân theo giới tính chủ hộ và phân theo vùng
 31. Thu nhập bình quân đầu người một tháng theo giá hiện hành phân theo 5 nhóm thu nhập và phân theo địa phương
 32. Chênh lệch thu nhập bình quân đầu người một tháng giữa nhóm thu nhập cao nhất so với nhóm thu nhập thấp nhất theo giá hiện hành phân theo thành thị, nông thôn, phân theo giới tính chủ hộ và phân theo vùng
 33. Chênh lệch thu nhập bình quân đầu người một tháng giữa nhóm thu nhập cao nhất so với nhóm thu nhập thấp nhất theo giá hiện hành phân theo địa phương
 34. Thu nhập bình quân một lao động đang làm việc phân theo giới tính và phân theo thành thị, nông thôn
 35. Thu nhập bình quân một lao động đang làm việc phân theo ngành kinh tế
 36. Thu nhập bình quân một lao động đang làm việc phân theo nghề nghiệp
 37. Thu nhập bình quân một lao động đang làm việc phân theo địa phương
 38. Chỉ số phát triển con người phân theo địa phương(*)
 39. Hệ số bất bình đẳng trong phân phối thu nhập (hệ số GINI)
 40. Hệ số bất bình đẳng trong phân phối thu nhập (hệ số GINI) phân theo địa phương
 41. Chi tiêu bình quân đầu người một tháng theo giá hiện hành phân theo thành thị, nông thôn và phân theo vùng
 42. Chi tiêu bình quân đầu người một tháng theo giá hiện hành phân theo khoản chi, phân theo thành thị, nông thôn và phân theo vùng
 43. Chi tiêu cho đời sống bình quân đầu người một tháng theo giá hiện hành phân theo thành thị, nông thôn và phân theo vùng
 44. Chi tiêu cho đời sống bình quân đầu người một tháng theo giá hiện hành phân theo 5 nhóm thu nhập, phân theo thành thị, nông thôn. phân theo giới tính chủ hộ và phân theo vùng
 45. Chênh lệch chi tiêu bình quân đầu người một tháng giữa Nhóm thu nhập cao nhất so với Nhóm thu nhập thấp nhất theo giá hiện hành phân theo thành thị, nông thôn, phân theo giới tính chủ hộ và phân theo vùng
 46. Tỷ lệ hộ nghèo phân theo thành thị, nông thôn và phân theo vùng
 47. Tỷ lệ hộ nghèo theo Chuẩn nghèo đa chiều phân theo dân tộc của chủ hộ, thành thị, nông thôn và theo vùng
 48. Tỷ lệ hộ nghèo phân theo địa phương
 49. Tỷ lệ hộ nghèo theo Chuẩn nghèo đa chiều(*) phân theo địa phương
 50. Mức tiêu dùng một số mặt hàng chủ yếu bình quân đầu người một tháng phân theo mặt hàng
 51. Mức tiêu dùng một số mặt hàng chủ yếu bình quân đầu người một tháng phân theo thành thị, nông thôn
 52. Mức tiêu dùng một số mặt hàng chủ yếu bình quân đầu người một tháng phân theo 5 nhóm thu nhập
 53. Tỷ lệ dân số được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh (*)
 54. Tỷ lệ dân số được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh phân theo địa phương(*)
 55. Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung phân theo địa phương(*)
 56. Tỷ lệ dân số dùng hố xí hợp vệ sinh phân theo thành thị, nông thôn và phân theo vùng(*)
 57. Tỷ lệ dân số dùng hố xí hợp vệ sinhphân theo địa phương
 58. Tỷ lệ hộ dùng điện sinh hoạt phân theo thành thị, nông thôn và phân theo vùng(*)
 59. Tỷ lệ hộ dùng điện sinh hoạt phân theo địa phương
 60. Tỷ lệ hộ có đồ dùng lâu bền phân theo thành thị, nông thôn, phân theo vùng và phân theo 5 nhóm thu nhập
 61. Tỷ lệ hộ có máy tính phân theo thành thị, nông thôn và phân theo vùng và theo 5 nhóm thu nhập
 62. Tỷ lệ hộ có máy tính phân theo địa phương
 63. Tỷ lệ hộ có nhà ở phân theo loại nhà, phân theo thành thị, nông thôn, phân theo vùng và phân theo 5 nhóm thu nhập
 64. Tỷ lệ hộ có nhà ở phân theo loại nhà và phân theo địa phương
 65. Diện tích nhà ở bình quân đầu người phân theo thành thị, nông thôn, phân theo vùng và phân theo 5 nhóm thu nhập
 66. Diện tích nhà ở bình quân đầu người phân theo loại nhà và phân theo địa phương
 67. Tiêu dùng năng lượng bình quân đầu người phân theo loại năng lượng và phân theo vùng
 68. Hoạt động tư pháp
 69. Số vụ án và số bị can đã bị khởi tố phân theo địa phương
 70. Số vụ án và bị can đã bị truy tố phân theo địa phương
 71. Số vụ án và số bị cáo phân theo địa phương
 72. Số vụ án và bị cáo đã xét xử sở thẩm phân theo địa phương
 73. Kết quả thi hành án dân sự phân theo địa phương
 74. Trật tự và an toàn xã hội
 75. Một số chỉ tiêu về tai nạn giao thông phân theo loại đường và vùng kinh tế
 76. Một số chỉ tiêu về tai nạn giao thông phân theo địa phương
 77. Một số chỉ tiêu về vụ cháy, nổ phân theo loại cháy, nổ và vùng kinh tế
 78. Một số chỉ tiêu về vụ cháy, nổ phân theo địa phương
 79. Thiệt hại do thiên tai
 80. Số người hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
 81. Số bằng sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ
 82. Chi cho nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ
 83. Xử lý chất thải rắn và nước thải của các khu công nghiệp(*)
 84. Xử lý chất thải rắn và nước thải của các khu đô thị
 85. Chất thải rắn được xử lý bình quân một ngày phân theo địa phương
 86. Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đã đi vào hoạt động có nhà máy xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường