Phương pháp thống kê

HTCTTK cấp Tỉnh - Thu và cơ cấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

Giải thích ý nghĩa và phương pháp luận của chỉ tiêu Thu và cơ cấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thuộc HTCTTK cấp Tỉnh.

Ngày đăng: 19/12/2016

HTCTTK cấp Tỉnh - Số vụ cháy, nổ và mức độ thiệt hại

Giải thích ý nghĩa và phương pháp luận của chỉ tiêu Số vụ cháy, nổ và mức độ thiệt hại thuộc HTCTTK cấp Tỉnh.

Ngày đăng: 19/12/2016

HTCTTKQG - Tỷ lệ tiết kiệm so với tổng sản phẩm trong nước

Giải thích ý nghĩa và phương pháp luận của chỉ tiêu Tỷ lệ tiết kiệm so với tổng sản phẩm trong nước thuộc HTCTTKQG

Ngày đăng: 19/12/2016

HTCTTK cấp Tỉnh - Chi và cơ cấu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn

Giải thích ý nghĩa và phương pháp luận của chỉ tiêu Chi và cơ cấu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thuộc HTCTTK cấp Tỉnh.

Ngày đăng: 19/12/2016

HTCTTK cấp huyện - Số lượng chợ, siêu thị, trung tâm thương mại

Giải thích ý nghĩa và phương pháp luận của chỉ tiêu Số lượng chợ, siêu thị, trung tâm thương mại thuộc HTCTTK cấp huyện

Ngày đăng: 19/12/2016

HTCTTK cấp Tỉnh - Số vụ án, số bị can đã khởi tố

Giải thích ý nghĩa và phương pháp luận của chỉ tiêu Số vụ án, số bị can đã khởi tố thuộc HTCTTK cấp Tỉnh.

Ngày đăng: 19/12/2016

HTCTTKQG - Tỷ lệ tiết kiệm so với tích lũy tài sản

Giải thích ý nghĩa và phương pháp luận của chỉ tiêu Tỷ lệ tiết kiệm so với tích lũy tài sản thuộc HTCTTKQG

Ngày đăng: 19/12/2016

HTCTTKQG – Tỷ lệ chi đổi mới công nghệ so với tổng vốn cố định của doanh nghiệp

Giải thích ý nghĩa và phương pháp luận của chỉ tiêu Tỷ lệ chi đổi mới công nghệ so với tổng vốn cố định của doanh nghiệp thuộc HTCTTKQG

Ngày đăng: 19/12/2016

HTCTTKQG – Sản lượng thủy sản

Giải thích ý nghĩa và phương pháp luận của chỉ tiêu Sản lượng thủy sản thuộc HTCTTKQG

Ngày đăng: 19/12/2016

HTCTTKQG - Tỷ suất chết thô

Giải thích ý nghĩa và phương pháp luận của chỉ tiêu Tỷ suất chết thô thuộc HTCTTKQG

Ngày đăng: 19/12/2016

1 39 40 41 42 43 45