Phương pháp thống kê

HTCTTKQG - Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế

Khái niệm, phương pháp tính chỉ tiêu Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế

Ngày đăng: 01/01/2023

HTCTTKQG - Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo

Khái niệm, phương pháp tính chỉ tiêu Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo thuộc HTCTTKQG

Ngày đăng: 01/01/2023

HTCTTKQG – Năng lực sản xuất sản phẩm công nghiệp

Khái niệm, phương pháp tính chỉ tiêu Năng lực sản xuất của sản phẩm công nghiệp

Ngày đăng: 01/01/2023

HTCTTKQG - Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Khái niệm, phương pháp tính chỉ tiêu Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Ngày đăng: 01/01/2023

HTCTTKQG – Cân đối một số năng lượng chủ yếu

Khái niệm, phương pháp tinhd chỉ tiêu Cân đối một số năng lượng chủ yếu.

Ngày đăng: 01/01/2023

HTCTTKQG – Chỉ số tồn kho sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo

Khái niệm, phương pháp tính chỉ tiêu Chỉ số tồn kho sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo.

Ngày đăng: 01/01/2023

HTCTTKQG - Giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu

Khái niệm, phương pháp tính chỉ tiêu Giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu

Ngày đăng: 01/01/2023

HTCTTKQG – Tỷ số tử vong mẹ trên một trăm nghìn trẻ đẻ sống

Khái niệm, phương pháp tính chỉ tiêu Tỷ số tử vong mẹ trên một trăm nghìn trẻ đẻ sống

Ngày đăng: 01/01/2023

HTCTTKQG – Chỉ số tiêu thụ sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo

Khái niệm, phương pháp tính chỉ tiêu Chỉ số tiêu thụ sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo

Ngày đăng: 01/01/2023

HTCTTKQG - Diện tích sàn xây dựng nhà ở hoàn thành

Khái niệm, phương pháp tính chỉ tiêu Diện tích sàn xây dựng nhà ở hoàn thành thuộc HTCTTKQG

Ngày đăng: 01/01/2023

1 39 40 41 42 43 59