Phương pháp thống kê

Giải thích thuật ngữ, nội dung và phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê giáo dục

Giải thích thuật ngữ, nội dung và phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê giáo dục.

Ngày đăng: 30/06/2019

Giải thích thuật ngữ, nội dung và phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê xây dựng

Diện tích sàn xây dựng nhà ở hoàn thành trong năm là tổng diện tích nhà ở được xây dựng hoàn thành bàn giao trong

Ngày đăng: 30/06/2019

HTCTTK cấp huyện - Số hộ, lao động kinh tế cá thể nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

Giải thích ý nghĩa và phương pháp luận của chỉ tiêu Số hộ, lao động kinh tế cá thể nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản thuộc HTCTTK cấp huyện

Ngày đăng: 29/12/2016

HTCTTKQG – Số lượng và công suất tàu thuyền có động cơ khai thác hải sản

Giải thích ý nghĩa và phương pháp luận của chỉ tiêu Số lượng và công suất tàu thuyền có động cơ khai thác hải sản thuộc HTCTTKQG

Ngày đăng: 19/12/2016

HTCTTK cấp huyện - Số và tỷ lệ xã/phường/thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi

Giải thích ý nghĩa và phương pháp tính chỉ tiêu Số và tỷ lệ xã/phường/thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi thuộc HTCTTK cấp huyện

Ngày đăng: 19/12/2016

HTCTTKQG – Số người hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Giải thích ý nghĩa và phương pháp luận của chỉ tiêu Số người hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thuộc HTCTTKQG

Ngày đăng: 19/12/2016

HTCTTKQG - Mức tiêu hao và tăng/giảm mức tiêu hao năng lượng cho sản xuất so với tổng sản phẩm trong nước

Giải thích ý nghĩa và phương pháp luận của chỉ tiêu Mức tiêu hao và tăng/giảm mức tiêu hao năng lượng cho sản xuất so với tổng sản phẩm trong nước thuộc HTCTTKQG

Ngày đăng: 19/12/2016

HTCTTK cấp xã - Số cơ sở, lao động trong các cơ sở kinh tế, sự nghiệp

Giải thích ý nghĩa và phương pháp luận của chỉ tiêu Số cơ sở, lao động trong các cơ sở kinh tế, sự nghiệp thuộc HTCTTK cấp xã

Ngày đăng: 19/12/2016

HTCTTKQG – Số lượt khách du lịch nội địa

Giải thích ý nghĩa và phương pháp luận của chỉ tiêu Số lượt khách du lịch nội địa thuộc HTCTTKQG

Ngày đăng: 19/12/2016

HTCTTKQG - Tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP)

Giải thích ý nghĩa và phương pháp luận của chỉ tiêu Tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) thuộc HTCTTKQG

Ngày đăng: 19/12/2016

1 2 3 4 5 41