Phương pháp thống kê

HTCTTKQG - Tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong tổng sản phẩm trong nước

Khái niệm, phương pháp tính Tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong tổng sản phẩm trong nước là tỷ lệ phần

Ngày đăng: 20/07/2023

HTCTTKQG - Tỷ lệ thu từ thuế,phí so với tổng sản phẩm trong nước

Khái niệm, phương pháp tính Tỷ lệ thu từ thuế, phí so với tổng sản phẩm trong nước là tỷ lệ phần trăm giữa thu

Ngày đăng: 20/07/2023

HTCTTKQG - Chi ngân sách nhà nước và cơ cấu chi

Khái niệm, phương pháp tính a) Chi ngân sách nhà nước gồm: - Chi đầu tư phát triển; - Chi dự trữ quốc gia; -

Ngày đăng: 20/07/2023

HTCTTKQG - Tỷ lệ chi ngân sách nhà nước so với tổng sản phẩm trong nước.

Khái niệm, phương pháp tính Tỷ lệ chi ngân sách nhà nước so với tổng sản phẩm trong nước là tỷ lệ phần trăm giữa

Ngày đăng: 20/07/2023

HTCTTKQG - Tỷ lệ tổng phương tiện thanh toán so với tổng sản phẩm trong nước

Khái niệm, phương pháp tính Tỷ lệ tổng phương tiện thanh toán so với tổng sản phẩm trong nước là tỷ lệ phần trăm giữa

Ngày đăng: 20/07/2023

HTCTTKQG - Tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác

Khái niệm, phương pháp tính Tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức

Ngày đăng: 20/07/2023

HTCTTKQG- Tỷ giá của đồng Việt Nam(VNĐ) với Đô la Mỹ(USD)

Khái niệm, phương pháp tính Tỷ giá của Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) là tỷ giá trung tâm do Ngân hàng

Ngày đăng: 20/07/2023

HTCTTKQG - Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội

Khái niêm, phương pháp tính                                         

Ngày đăng: 20/07/2023

HTCTTKQG - Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế

Khái niệm, phương pháp tính                                         

Ngày đăng: 20/07/2023

HTCTTKQG - Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Khái niệm, phương pháp tính a) Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một

Ngày đăng: 20/07/2023

1 2 3 4 5 45