Phương pháp thống kê

HTCTNTK - Diện tích thu hoạch một số cây lâu năm chủ yếu

Khái niệm, phương pháp tính chỉ tiêu Diện tích thu hoạch một số cây lâu năm chủ yếu

Ngày đăng: 02/10/2023

HTCTNTK - Tổng đàn gia súc, gia cầm chủ yếu

Khái niệm, phương pháp tính chỉ tiêu Tổng đàn gia súc, gia cầm chủ yếu

Ngày đăng: 02/10/2023

HTCTNTK - Tỷ lệ xã có tình trạng ô nhiễm môi trường

Khái niệm, phương pháp tính chỉ tiêu Tỷ lệ xã có tình trạng ô nhiễm môi trường

Ngày đăng: 02/10/2023

HTCTNTK - Diện tích rừng mới trồng

Khái niệm, phương pháp tính chỉ tiêu Diện tích rừng mới trồng

Ngày đăng: 02/10/2023

HTCTNTK - Tỷ lệ làng nghề ở nông thôn có hệ thống thu gom, xử lý chất thải, nước thải tập trung

Khái niệm, phương pháp tính chỉ tiêu Tỷ lệ làng nghề ở nông thôn có hệ thống thu gom, xử lý chất thải, nước thải tập trung

Ngày đăng: 02/10/2023

HTCTNTK - Số cây lâm nghiệp trồng phân tán

Khái niệm, phương pháp tính chỉ tiêu Số cây lâm nghiệp trồng phân tán

Ngày đăng: 02/10/2023

HTCTNTK - Sản lượng gỗ khai thác từ rừng

Khái niệm, phương pháp tính chỉ tiêu Sản lượng gỗ khai thác từ rừng

Ngày đăng: 02/10/2023

HTCTNTK - Diện tích nuôi trồng thủy sản

Khái niệm, phương pháp tính chỉ tiêu Diện tích nuôi trồng thủy sản

Ngày đăng: 02/10/2023

HTCTNTK - Số năm đi học kỳ vọng

Khái niệm, phương pháp tính chỉ tiêu Số năm đi học kỳ vọng

Ngày đăng: 02/10/2023

HTCTNTK - Diện tích thả nuôi một số loại thủy sản chủ yếu

Khái niệm, phương pháp tính chỉ tiêu Diện tích thả nuôi một số loại thủy sản chủ yếu

Ngày đăng: 02/10/2023

1 2 3 59