Phương pháp thống kê

HTCTTKQG - Tỷ lệ đô thị hóa

Khái niệm, phương pháp tính - Tỷ lệ đô thị hóa là tỷ lệ phần trăm giữa dân số thực tế thường trú ở các

Ngày đăng: 03/08/2023

HTCTTKQG- Số vụ ly hôn và tuổi ly hôn trung bình

I. Số vụ ly hôn Khái niệm, phương pháp tính Số vụ ly hôn là số vụ, việc đã được Tòa án cấp sơ thẩm

Ngày đăng: 19/07/2023

HTCTTKQG - Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức

Khái niệm, phương pháp tính Lao động có việc làm phi chính thức là những người có việc làm thuộc một trong năm nhóm sau:

Ngày đăng: 19/07/2023

HTCTTKQG - Tỷ lệ người từ 05- 17 tuổi tham gia lao động

Khái niệm, phương pháp tính Người từ 05 - 17 tuổi tham gia lao động là những người từ đủ 05 đến 17 tuổi trong

Ngày đăng: 19/07/2023

HTCTTKQG - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp

Nghị quyết 105 tạo niềm tin và tiếp thêm động lực gỡ khó cho sản xuất, kinh doanh Nghị quyết 105/NQ-CP của Chính phủ về

Ngày đăng: 19/07/2023

Phương án, quyết định, phiếu điều tra và sổ tay hướng dẫn Tổng điều tra kinh tế 2021

Bao gồm các tài liệu về phương án, quyết định, phiếu điều tra và sổ tay hướng dẫn Tổng điều tra kinh tế 2021

Ngày đăng: 13/01/2021

Thông tin chung về Tổng điều tra kinh tế 2021

Bao gồm mục đích, nội dung và kế hoạch thu thập thông tin của Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Ngày đăng: 09/01/2021

Giải thích thuật ngữ, nội dung và phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê lâm nghiệp

Rừng được xác định và phân loại theo Thông tư số 34/2009/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngày đăng: 30/06/2019

Giải thích thuật ngữ, nội dung và phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê thủy sản

Diện tích nuôi trồng thủy sản là diện tích đã được sử dụng cho hoạt động nuôi trồng thuỷ sản, tính cả diện tích bờ

Ngày đăng: 30/06/2019

Giải thích thuật ngữ, nội dung và phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê du lịch

Doanh thu du lịch lữ hành là số tiền các cơ sở kinh doanh du lịch lữ hành thu từ kết quả thực hiện các

Ngày đăng: 30/06/2019

1 2 3 41