Phương pháp thống kê

Phương án, quyết định, phiếu điều tra và sổ tay hướng dẫn Tổng điều tra kinh tế 2021

Bao gồm các tài liệu về phương án, quyết định, phiếu điều tra và sổ tay hướng dẫn Tổng điều tra kinh tế 2021

Ngày đăng: 13/01/2021

Thông tin chung về Tổng điều tra kinh tế 2021

Bao gồm mục đích, nội dung và kế hoạch thu thập thông tin của Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Ngày đăng: 09/01/2021

Giải thích thuật ngữ, nội dung và phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê lâm nghiệp

Rừng được xác định và phân loại theo Thông tư số 34/2009/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngày đăng: 30/06/2019

Giải thích thuật ngữ, nội dung và phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê thủy sản

Diện tích nuôi trồng thủy sản là diện tích đã được sử dụng cho hoạt động nuôi trồng thuỷ sản, tính cả diện tích bờ

Ngày đăng: 30/06/2019

Giải thích thuật ngữ, nội dung và phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê du lịch

Doanh thu du lịch lữ hành là số tiền các cơ sở kinh doanh du lịch lữ hành thu từ kết quả thực hiện các

Ngày đăng: 30/06/2019

Giải thích thuật ngữ, nội dung và phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê nông nghiệp

Giải thích thuật ngữ, nội dung và phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê nông nghiệp

Ngày đăng: 30/06/2019

Giải thích thuật ngữ, nội dung và phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP): chỉ tiêu đánh giá tốc độ phát triển sản xuất ngành công nghiệp hàng tháng, quí, năm. Chỉ

Ngày đăng: 30/06/2019

Giải thích thuật ngữ, nội dung và phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê vận tải

Số lượt hành khách vận chuyển là số lượng hành khách được vận chuyển bởi các đơn vị chuyên vận tải và các đơn vị

Ngày đăng: 30/06/2019

Giải thích thuật ngữ, nội dung và phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê bưu chính, viễn thông

Doanh thu bưu chính, chuyển phát và viễn thông là tổng số tiền đã và sẽ thu về do việc cung cấp dịch vụ trong

Ngày đăng: 30/06/2019

Giải thích thuật ngữ, nội dung và phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê vốn đầu tư

ĐẦU TƯ Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội là toàn bộ tiền vốn bỏ ra (chi tiêu) để làm tăng hoặc duy trì

Ngày đăng: 30/06/2019

1 2 3 41