Phương pháp luận thống kê

Hệ thống chỉ tiêu thống kê

Hệ thống chỉ tiêu thống kê là tập hợp những chỉ tiêu thống kê phản ánh tình hình kinh tế- xã hội chủ yếu của đất nước để phục vụ các cơ quan, lãnh đạo Đảng và Nhà nước các cấp trong việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, bao gồm:

  • Hệ thống chỉ tiêu quốc gia;
  • Hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh;
  • Hệ thống chỉ tiêu cấp huyện;
  • Hệ thống chỉ tiêu cấp xã.

Xem thêm

Chế độ báo cáo thống kê bao gồm:

  1. Chế độ báo cáo tổng hợp áp dụng cho Cục Thống kê
  2. Chế độ báo cáo tổng hợp áp dụng cho Bộ ngành
  3. Chế độ báo cáo cơ sở áp dụng cho doanh nghiệp

Xem thêm

Hỏi đáp về thống kê

Bao gồm các câu hỏi liên quan đến thống kê chia làm 3 phần:

  • Phần I: Đề án đổi mới đồng bộ các hệ Thống chỉ tiêu thống kê
  • Phần II: Các hệ thống chỉ tiêu thống kê
  • Phần III: Chế độ báo cáo thống kê áp dụng với doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Xem thêm