TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Need a new search?

If you didn't find what you were looking for, try a new search!

Niên giám thống kê 2003

By |Tháng Hai 17th, 2020|Công nghiệp, Dân số, Đầu tư và Xây dựng, Doanh nghiệp, Đơn vị hành chính, đất đai và khí hậu, Giáo dục, Lao động, Ngân hàng, bảo hiểm và thu chi ngân sách, Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản, Tài khoản quốc gia, Thống kê giá, Thương mại - Dịch vụ, Y tế, mức sống dân cư, văn hóa, thể thao, trật tự an toàn xã hội và môi trường|

Niên giám Thống kê là ấn phẩm được [...]

Chức năng bình luận bị tắt ở Niên giám thống kê 2003

Niên giám thống kê tóm tắt 2002

By |Tháng Hai 13th, 2020|Công nghiệp, Dân số, Đầu tư và Xây dựng, Doanh nghiệp, Đơn vị hành chính, đất đai và khí hậu, Giáo dục, Lao động, Ngân hàng, bảo hiểm và thu chi ngân sách, Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản, Tài khoản quốc gia, Thống kê giá, Thương mại - Dịch vụ, Y tế, mức sống dân cư, văn hóa, thể thao, trật tự an toàn xã hội và môi trường|

Niên giám Thống kê là ấn phẩm được [...]

Chức năng bình luận bị tắt ở Niên giám thống kê tóm tắt 2002

Niên giám thống kê tóm tắt 2001

By |Tháng Hai 13th, 2020|Công nghiệp, Dân số, Đầu tư và Xây dựng, Doanh nghiệp, Đơn vị hành chính, đất đai và khí hậu, Giáo dục, Lao động, Ngân hàng, bảo hiểm và thu chi ngân sách, Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản, Tài khoản quốc gia, Thống kê giá, Thương mại - Dịch vụ|

Niên giám Thống kê là ấn phẩm được [...]

Chức năng bình luận bị tắt ở Niên giám thống kê tóm tắt 2001

Niên giám thống kê 2001

By |Tháng Hai 12th, 2020|Công nghiệp, Dân số, Đầu tư và Xây dựng, Doanh nghiệp, Đơn vị hành chính, đất đai và khí hậu, Giáo dục, Lao động, Ngân hàng, bảo hiểm và thu chi ngân sách, Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản, Tài khoản quốc gia, Thống kê giá, Thương mại - Dịch vụ, Y tế, mức sống dân cư, văn hóa, thể thao, trật tự an toàn xã hội và môi trường|

Niên giám Thống kê là ấn phẩm được [...]

Chức năng bình luận bị tắt ở Niên giám thống kê 2001

Niên giám thống kê 2000

By |Tháng Hai 11th, 2020|Công nghiệp, Dân số, Đầu tư và Xây dựng, Đơn vị hành chính, đất đai và khí hậu, Giáo dục, Ngân hàng, bảo hiểm và thu chi ngân sách, Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản, Tài khoản quốc gia, Thống kê giá, Thương mại - Dịch vụ, Y tế, mức sống dân cư, văn hóa, thể thao, trật tự an toàn xã hội và môi trường|

Niên giám thống kê 2000

Chức năng bình luận bị tắt ở Niên giám thống kê 2000

Niên giám thống kê 1997

By |Tháng Hai 4th, 2020|Công nghiệp, Dân số, Đầu tư và Xây dựng, Giáo dục, Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản, Tài khoản quốc gia, Thương mại - Dịch vụ, Y tế, mức sống dân cư, văn hóa, thể thao, trật tự an toàn xã hội và môi trường|

Niên giám thống kê 1997

Chức năng bình luận bị tắt ở Niên giám thống kê 1997

Niên giám thống kê tóm tắt 2018

By |Tháng Mười 17th, 2019|Công nghiệp, Dân số, Đầu tư và Xây dựng, Doanh nghiệp, Đơn vị hành chính, đất đai và khí hậu, Giáo dục, Lao động, Ngân hàng, bảo hiểm và thu chi ngân sách, Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản, Tài khoản quốc gia, Thống kê giá, Thương mại - Dịch vụ, Y tế, mức sống dân cư, văn hóa, thể thao, trật tự an toàn xã hội và môi trường|

Đánh giá khái quát những nét chính về tình hình kinh tế – xã hội cả nước năm 2018.

Chức năng bình luận bị tắt ở Niên giám thống kê tóm tắt 2018

Niên giám Thống kê 2010

By |Tháng Mười 16th, 2019|Công nghiệp, Dân số, Đầu tư và Xây dựng, Doanh nghiệp, Đơn vị hành chính, đất đai và khí hậu, Giáo dục, Lao động, Ngân hàng, bảo hiểm và thu chi ngân sách, Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản, Tài khoản quốc gia, Thống kê giá, Thương mại - Dịch vụ, Y tế, mức sống dân cư, văn hóa, thể thao, trật tự an toàn xã hội và môi trường|

Niên giám Thống kê là ấn phẩm Tổng cục Thống kê xuất bản hàng năm

Chức năng bình luận bị tắt ở Niên giám Thống kê 2010

Niên giám Thống kê 2011

By |Tháng Mười 16th, 2019|Công nghiệp, Dân số, Đầu tư và Xây dựng, Doanh nghiệp, Đơn vị hành chính, đất đai và khí hậu, Giáo dục, Lao động, Ngân hàng, bảo hiểm và thu chi ngân sách, Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản, Tài khoản quốc gia, Thống kê giá, Thương mại - Dịch vụ, Y tế, mức sống dân cư, văn hóa, thể thao, trật tự an toàn xã hội và môi trường|

Niên giám Thống kê là ấn phẩm Tổng cục Thống kê xuất bản hàng năm

Chức năng bình luận bị tắt ở Niên giám Thống kê 2011

Niên giám Thống kê 2012

By |Tháng Mười 16th, 2019|Công nghiệp, Dân số, Đầu tư và Xây dựng, Doanh nghiệp, Đơn vị hành chính, đất đai và khí hậu, Giáo dục, Lao động, Ngân hàng, bảo hiểm và thu chi ngân sách, Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản, Tài khoản quốc gia, Thống kê giá, Thương mại - Dịch vụ, Y tế, mức sống dân cư, văn hóa, thể thao, trật tự an toàn xã hội và môi trường|

Niên giám Thống kê là ấn phẩm Tổng cục Thống kê xuất bản hàng năm

Chức năng bình luận bị tắt ở Niên giám Thống kê 2012
Go to Top