Nông, lâm nghiệp và thủy sản

Phương pháp thống kê

HTCTNTK - Diện tích nuôi trồng thủy sản

Khái niệm, phương pháp tính chỉ tiêu Diện tích nuôi trồng thủy sản

Kỳ tham chiếu: Ngày đăng: 02/10/2023 Lần công bố sắp tới:

HTCTNTK - Diện tích thả nuôi một số loại thủy sản chủ yếu

Khái niệm, phương pháp tính chỉ tiêu Diện tích thả nuôi một số loại thủy sản chủ yếu

Kỳ tham chiếu: Ngày đăng: 02/10/2023 Lần công bố sắp tới:

HTCTNTK - Sản lượng thủy sản khai thác biển và thủy sản nuôi trồng chủ yếu hằng tháng

Khái niệm, phương pháp tính chỉ tiêu Sản lượng thủy sản khai thác biển và thủy sản nuôi trồng chủ yếu hằng tháng

Kỳ tham chiếu: Ngày đăng: 02/10/2023 Lần công bố sắp tới:

HTCTNTK-Số lượng và công suất máy móc, thiết bị chủ yếu phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

Khái niệm, phương pháp tính chỉ tiêu Số lượng và công suất máy móc, thiết bị chủ yếu phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

Kỳ tham chiếu: Ngày đăng: 02/10/2023 Lần công bố sắp tới:

HTCTNTK-Diện tích gieo trồng một số cây hằng năm chủ yếu

Khái niệm, phương pháp tính chỉ tiêu Diện tích gieo trồng một số cây hằng năm chủ yếu

Kỳ tham chiếu: Ngày đăng: 02/10/2023 Lần công bố sắp tới:

1 2 3 4 13