Nông, lâm nghiệp và thủy sản

Phương pháp thống kê

Giải thích thuật ngữ, nội dung và phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê nông nghiệp

Giải thích thuật ngữ, nội dung và phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê nông nghiệp

Kỳ tham chiếu: Ngày đăng: 30/06/2019 Lần công bố sắp tới:

HTCTTKQG – Số lượng và công suất tàu thuyền có động cơ khai thác hải sản

Giải thích ý nghĩa và phương pháp luận của chỉ tiêu Số lượng và công suất tàu thuyền có động cơ khai thác hải sản thuộc HTCTTKQG

Kỳ tham chiếu: Ngày đăng: 19/12/2016 Lần công bố sắp tới:

HTCTTK cấp huyện -Số vụ và diện tích rừng bị cháy, bị chặt phá

Giải thích ý nghĩa và phương pháp tính chỉ tiêu Số vụ và diện tích rừng bị cháy, bị chặt phá thuộc HTCTTK cấp huyện

Kỳ tham chiếu: Ngày đăng: 19/12/2016 Lần công bố sắp tới:

HTCTTK cấp xã - Diện tích gieo trồng cây hàng năm

Giải thích ý nghĩa và phương pháp luận của chỉ tiêu Diện tích gieo trồng cây hàng năm thuộc HTCTTK cấp xã

Kỳ tham chiếu: Ngày đăng: 19/12/2016 Lần công bố sắp tới:

HTCTTK cấp xã - Diện tích cây lâu năm

Giải thích ý nghĩa và phương pháp luận của chỉ tiêu Diện tích cây lâu năm thuộc HTCTTK cấp xã

Kỳ tham chiếu: Ngày đăng: 19/12/2016 Lần công bố sắp tới:

1 2 3 4 9