Nông, lâm nghiệp và thủy sản

Phương pháp thống kê

Giải thích thuật ngữ, nội dung và phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê lâm nghiệp

Rừng được xác định và phân loại theo Thông tư số 34/2009/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Kỳ tham chiếu: Ngày đăng: 30/06/2019 Lần công bố sắp tới:

Giải thích thuật ngữ, nội dung và phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê thủy sản

Diện tích nuôi trồng thủy sản là diện tích đã được sử dụng cho hoạt động nuôi trồng thuỷ sản, tính cả diện tích bờ

Kỳ tham chiếu: Ngày đăng: 30/06/2019 Lần công bố sắp tới:

Giải thích thuật ngữ, nội dung và phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê nông nghiệp

Giải thích thuật ngữ, nội dung và phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê nông nghiệp

Kỳ tham chiếu: Ngày đăng: 30/06/2019 Lần công bố sắp tới:

HTCTTKQG – Số lượng và công suất tàu thuyền có động cơ khai thác hải sản

Giải thích ý nghĩa và phương pháp luận của chỉ tiêu Số lượng và công suất tàu thuyền có động cơ khai thác hải sản thuộc HTCTTKQG

Kỳ tham chiếu: Ngày đăng: 19/12/2016 Lần công bố sắp tới:

HTCTTK cấp huyện -Số vụ và diện tích rừng bị cháy, bị chặt phá

Giải thích ý nghĩa và phương pháp tính chỉ tiêu Số vụ và diện tích rừng bị cháy, bị chặt phá thuộc HTCTTK cấp huyện

Kỳ tham chiếu: Ngày đăng: 19/12/2016 Lần công bố sắp tới:

1 2 3 9