Nông, lâm nghiệp và thủy sản

Phương pháp thống kê

HTCTTKQG - Diện tích thu hoạch thủy sản

Khái niệm, phương pháp tính Diện tích thu hoạch thủy sản trong kỳ là diện tích mặt nước tự nhiên, nhân tạo diễn ra hoạt

Kỳ tham chiếu: Ngày đăng: 20/07/2023 Lần công bố sắp tới:

HTCTTKQG – Tỷ lệ mất an ninh lương thực

Khái niệm, phương pháp tính An ninh lương thực là trạng thái mà mọi người có khả năng tiếp cận các thực phẩm an toàn,

Kỳ tham chiếu: Ngày đăng: 20/07/2023 Lần công bố sắp tới:

HTCTTKQG – Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả và bền vững

Khái niệm, phương pháp tính Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả và bền vững là tỷ lệ phần trăm

Kỳ tham chiếu: Ngày đăng: 20/07/2023 Lần công bố sắp tới:

Giải thích thuật ngữ, nội dung và phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê lâm nghiệp

Rừng được xác định và phân loại theo Thông tư số 34/2009/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Kỳ tham chiếu: Ngày đăng: 30/06/2019 Lần công bố sắp tới:

Giải thích thuật ngữ, nội dung và phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê thủy sản

Diện tích nuôi trồng thủy sản là diện tích đã được sử dụng cho hoạt động nuôi trồng thuỷ sản, tính cả diện tích bờ

Kỳ tham chiếu: Ngày đăng: 30/06/2019 Lần công bố sắp tới:

1 2 3 9