Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản

Đồ họa thông tin

Infographic tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2023

Tính đến ngày 15/8/2023, cả nước gieo cấy được 1.387,3 nghìn ha lúa mùa, bằng 98,6% cùng kỳ năm trước

Ngày đăng: 29/08/2023Kỳ tham chiếu: 8/2023Lần công bố sắp tới: 29/09/2023

Infographic tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2023

Tính đến ngày 15/7, cả nước gieo cấy được 1.194,4 nghìn ha lúa mùa, bằng 105,8% cùng kỳ năm trước, trong đó: Các địa phương phía Bắc gieo cấy 836,1 nghìn ha, bằng 108%; các địa phương phía Nam gieo cấy 358,3 nghìn ha, bằng 101%.

Ngày đăng: 29/07/2023Kỳ tham chiếu: 7/2023Lần công bố sắp tới: 29/08/2023

Infographic tình hình kinh tế - xã hội Quý II và 6 tháng đầu năm 2023

GDP 6 tháng đầu năm 2023 tăng 3,72%, chỉ cao hơn tốc độ tăng 1,74% của 6 tháng đầu năm 2020 trong giai đoạn 2011-2023.

Ngày đăng: 29/06/2023Kỳ tham chiếu: 6/2023Lần công bố sắp tới: 29/07/2023

Infographic tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2023

Vụ lúa đông xuân năm 2023 cả nước gieo cấy được 2.952,1 nghìn ha, bằng 98,7% vụ đông xuân năm trước, trong đó các địa phương phía Bắc đạt 1.067,3 nghìn ha, bằng 99%; các địa phương phía Nam đạt 1.884,8 nghìn ha, bằng 98,5%

Ngày đăng: 29/05/2023Kỳ tham chiếu: 5/2023Lần công bố sắp tới: 29/06/2023

Infographic tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2023

Tính đến ngày 15/4/2023, cả nước gieo cấy được 2.949,5 nghìn ha lúa đông xuân, bằng 98,6% cùng kỳ năm trước, trong đó: Các địa phương phía Bắc gieo cấy 1.066,2 nghìn ha, bằng 99%; các địa phương phía Nam gieo cấy 1.883,3 nghìn ha, bằng 98,4%.

Ngày đăng: 29/04/2023Kỳ tham chiếu: 4/2023Lần công bố sắp tới: 29/05/2023

1 2 3 4 17