Ngân hàng, bảo hiểm và thu chi ngân sách

Ấn phẩm

Niên giám thống kê tóm tắt 2019

Niên giám Thống kê quốc gia bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương.

Kỳ tham chiếu: 2019Ngày đăng: 30/06/2020Lần công bố sắp tới: 30/06/2021

Tư liệu kinh tế - xã hội 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Gồm số liệu các năm 2015-2018 của 63 tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương và số liệu kinh tế - xã hội tổng hợp cả nước từ năm 2015 đến 2018.

Kỳ tham chiếu: 2015-2018Ngày đăng: 12/05/2020Lần công bố sắp tới:

Niên giám thống kê tóm tắt 2018

Đánh giá khái quát những nét chính về tình hình kinh tế – xã hội cả nước năm 2018.

Kỳ tham chiếu: 2018Ngày đăng: 06/08/2019Lần công bố sắp tới:

Niên giám thống kê 2018

Niên giám Thống kê là ấn phẩm Tổng cục Thống kê xuất bản hàng năm

Kỳ tham chiếu: 2018Ngày đăng: 29/06/2019Lần công bố sắp tới: 30/06/2020

Tăng trưởng các vùng kinh tế trọng điểm giai đoạn 2011-2017

Ấn phẩm tập trung phân tích, đánh giá thực trạng tăng trưởng của các vùng cũng như tác động tới tăng trưởng của cả nước trong giai đoạn 2011-2017.

Kỳ tham chiếu: 2011-2017Ngày đăng: 29/07/2018Lần công bố sắp tới:

1 2 3 4 5 8