Chỉ số sản xuất công nghiệpChỉ số sản xuất công nghiệp hàng tháng năm 2013

Tính chung cả năm 2013, IIP ước tính tăng 5,9% so với năm trước, cao hơn mức tăng năm 2012.

Ngày đăng: 29/12/2013 Kỳ tham chiếu: Tháng 12/2013Lần công bố sắp tới: 29/01/2014

Chỉ số sản xuất công nghiệp hàng tháng năm 2012

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 12/2012 ước tính tăng 5% so với tháng trước và tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung cả năm 2012, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 4,8% so với năm 2011.

Ngày đăng: 29/12/2012 Kỳ tham chiếu: Tháng 12/2012Lần công bố sắp tới: 29/01/2013

Chỉ số sản xuất công nghiệp hàng tháng năm 2011

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 12/2011 tăng 4,8% so với tháng trước và tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2010.

Ngày đăng: 29/12/2011 Kỳ tham chiếu: Tháng 12/2011Lần công bố sắp tới: 29/01/2012

Chỉ số sản xuất công nghiệp hàng tháng năm 2010

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng Mười Hai theo giá so sánh 1994 tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước, đây là mức tăng cao nhất so với mức tăng các tháng trong năm.

Ngày đăng: 29/12/2010 Kỳ tham chiếu: Tháng 12/2010Lần công bố sắp tới: 29/01/2011

Chỉ số sản xuất công nghiệp hàng tháng năm 2009

Tính chung cả năm 2009, giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 1994 ước tính đạt 696,6 nghìn tỷ đồng, tăng 7,6% so với năm 2008

Ngày đăng: 29/12/2009 Kỳ tham chiếu: Tháng 12/2009Lần công bố sắp tới: 29/01/2010

1 9 10 11 12