Năm 2022, trước khó khăn và thách thức của tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của thế giới, Ngành Thống kê luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng và Lãnh đạo Bộ; sự ủng hộ, phối hợp của các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức và người sử thông tin thống kê trong và ngoài nước. Ngay từ đầu năm, thực hiện phương châm hành động của Chính phủ “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển” và theo sát kế hoạch hành động của Bộ Kế hoạch và đầu tư, ngành Thống kê đã phát huy tinh thần chủ động, đoàn kết, trách nhiệm, tiếp tục đổi mới, khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác theo đúng tinh thần chủ đề của Ngành đã đặt ra là “Chủ động đổi mới và thích ứng, tạo động lực đột phá cho hoạt động thống kê”.