Thống kê giá

Ấn phẩm thống kê

Động thái và thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nam 2016 - 2018

Ấn phẩm “Động thái và thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nam 2016-2018” giúp các nhà quản lý và đông đảo người dùng tin có hình dung cụ thể về tình hình thực hiện nửa đầu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020.

Ngày đăng: 18/11/2020

Niên giám thống kê đầy đủ năm 2019

Niên giám Thống kê bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương.

Ngày đăng: 30/06/2020Kỳ tham chiếu: 2019Lần công bố sắp tới: 30/06/2021

Niên giám thống kê tóm tắt 2019

Niên giám Thống kê quốc gia bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương.

Ngày đăng: 30/06/2020Kỳ tham chiếu: 2019Lần công bố sắp tới: 30/06/2021

Tờ gấp: Việt Nam - Số liệu thống kê chủ yếu năm 2019

Các số liệu thống kê kinh tế-xã hội chủ yếu của Việt Nam năm 2019

Ngày đăng: 17/01/2020Kỳ tham chiếu: 2019

Niên giám thống kê tóm tắt 2018

Đánh giá khái quát những nét chính về tình hình kinh tế – xã hội cả nước năm 2018.

Ngày đăng: 06/08/2019Kỳ tham chiếu: 2018

1 2 3 4 8