Niên giám Thống kê quốc gia là ấn phẩm được Tổng cục Thống kê xuất bản hằng năm, bao gồm những số liệu cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế – xã hội của cả nước, các vùng kinh tế – xã hội và địa phương. Ngoài ra, nội dung Niên giám Thống kê còn bao gồm số liệu thống kê chủ yếu của các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo, phục vụ yêu cầu nghiên cứu và so sánh quốc tế của người dùng tin.

Bên cạnh hệ thống biểu số liệu và giải thích thuật ngữ, nội dung, phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê chủ yếu, Niên giám còn phân tích, đánh giá khái quát những nét chính về tình hình kinh tế – xã hội của cả nước và một số ngành, lĩnh vực năm 2021. Theo Kế hoạch, từ Niên giám Thống kê năm 2021, Tổng cục Thống kê chính thức công bố quy mô GDP đánh giá lại và các chỉ tiêu liên quan phục vụ giám sát, đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021-2025. Số liệu GDP và một số ngành, lĩnh vực phục vụ biên soạn GDP các năm 2018-2020 là số liệu được tính toán trên cơ sở kết quả đánh giá lại quy mô GDP giai đoạn 2010-2017, kết quả Tổng điều tra Kinh tế năm 2021, kết quả các cuộc điều tra hằng năm chính thức và quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2019, 2020.

Tổng cục Thống kê trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp và sự giúp đỡ của các Cơ quan, đơn vị, cá nhân về nội dung cũng như hình thức đối với ấn phẩm. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được nhiều ý kiến góp ý để Niên giám Thống kê Quốc gia ngày càng hoàn thiện và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê trong nước và quốc tế.

TỔNG CỤC THỐNG KÊ

ẤN PHẨM KHÁC

Thực trạng doanh nghiệp qua kết quả điều tra năm 2005, 2006, 2007

"Thực trạng doanh nghiệp qua kết quả điều tra năm 2005, 2006, 2007" gồm những thông tin phản ánh thực trạng doanh nghiệp nước ta từ năm 2004 đến 2006.

Ngày đăng: 30/10/2008 Kỳ tham chiếu: 2004-2006

Kết quả Tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thủy sản năm 2006

Cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2006 được tiến hành trên phạm vi cả nước vào thời điểm 1/7/2006.

Ngày đăng: 23/10/2008 Kỳ tham chiếu: 2006

Xuất nhập khẩu hàng hoá 2006

Số liệu xuất nhập khẩu của Việt Nam với 107 nước bạn hàng có tổng mức lưu chuyển ngoại thương trên 10 triệu USD.

Ngày đăng: 31/07/2008 Kỳ tham chiếu: 2006

Điều tra biến động dân số và KHHGĐ 1/4/2007 - Những kết quả chủ yếu

Báo cáo này cố gắng cung cấp tối đa các thông tin cho người sử dụng. Bao gồm những mô tả về cuộc điều tra chọn mẫu biến động dân số và kế hoạch hoá gia đình năm 2007, những vấn đề kỹ thuật quan trọng, trình bày kết quả mẫu cùng những số liệu phân tích chủ yếu nhất.

Ngày đăng: 28/03/2008 Kỳ tham chiếu: 1/4/2007

Kết quả khảo sát mức sống hộ gia đình năm 2006

Cuốn sách phản ánh mức sống dân cư qua kết quả khảo sát mức sống hộ gia đình năm 2006 và những kết quả số liệu tổng hợp của cuộc Khảo sát.

Ngày đăng: 15/01/2008 Kỳ tham chiếu: 2006

1 48 49 50 51 52 54