Niên giám Thống kê quốc gia là ấn phẩm được Tổng cục Thống kê xuất bản hằng năm, bao gồm những số liệu cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế – xã hội của cả nước, các vùng kinh tế – xã hội và địa phương. Ngoài ra, nội dung Niên giám Thống kê còn bao gồm số liệu thống kê chủ yếu của các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo, phục vụ yêu cầu nghiên cứu và so sánh quốc tế của người dùng tin.

Bên cạnh hệ thống biểu số liệu và giải thích thuật ngữ, nội dung, phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê chủ yếu, Niên giám còn phân tích, đánh giá khái quát những nét chính về tình hình kinh tế – xã hội của cả nước và một số ngành, lĩnh vực năm 2021. Theo Kế hoạch, từ Niên giám Thống kê năm 2021, Tổng cục Thống kê chính thức công bố quy mô GDP đánh giá lại và các chỉ tiêu liên quan phục vụ giám sát, đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021-2025. Số liệu GDP và một số ngành, lĩnh vực phục vụ biên soạn GDP các năm 2018-2020 là số liệu được tính toán trên cơ sở kết quả đánh giá lại quy mô GDP giai đoạn 2010-2017, kết quả Tổng điều tra Kinh tế năm 2021, kết quả các cuộc điều tra hằng năm chính thức và quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2019, 2020.

Tổng cục Thống kê trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp và sự giúp đỡ của các Cơ quan, đơn vị, cá nhân về nội dung cũng như hình thức đối với ấn phẩm. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được nhiều ý kiến góp ý để Niên giám Thống kê Quốc gia ngày càng hoàn thiện và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê trong nước và quốc tế.

TỔNG CỤC THỐNG KÊ

ẤN PHẨM KHÁC

Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2009 - Di cư và đô thị hoá ở Việt Nam: Thực trạng, xu hướng và những khác biệt

Kết quả phân tích số liệu cho thấy xu hướng tăng của di cư cả về số lượng tuyệt đối lẫn tỷ lệ ở Việt Nam, và sự đóng góp mạnh mẽ của di cư vào khu vực thành thị, đặc biệt là các thành phố lớn.

Ngày đăng: 31/12/2009 Kỳ tham chiếu: 2009

Kết quả tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp 2007

Đối tượng điều tra của cuộc Tổng điều tra bao gồm toàn bộ các cơ sở thuộc hai lĩnh vực sản xuất kinh doanh và khu vực hành chính sự nghiệp.

Ngày đăng: 10/11/2009 Kỳ tham chiếu: 2007

Thực trạng doanh nghiệp qua kết quả điều tra năm 2006, 2007, 2008

Số liệu trong cuốn sách này được tổng hợp từ nguồn số liệu của các doanh nghiệp thực tế đang hoạt động sản xuất - kinh doanh có đến thời điểm 31/12/2005, 31/12/2006 và 31/12/2007.

Ngày đăng: 10/11/2009 Kỳ tham chiếu: 2006-2008

Báo cáo điều tra lao động và việc làm Việt Nam 1/9/2009

Báo cáo nhằm thu thập các thông tin cơ bản về thị trường lao động năm 2009 có tính so sánh với số liệu các cuộc điều tra lao động - việc làm hàng năm trước đây của Tổng cục Thống kê phù hợp với các chuẩn mực quốc tế để áp dụng thường xuyên từ năm 2010.

Ngày đăng: 29/10/2009 Kỳ tham chiếu: 1/9/2009

Xuất nhập khẩu hàng hoá 2007

Số liệu xuất nhập khẩu của Việt Nam với 118 nước bạn hàng có tổng mức lưu chuyển ngoại thương trên 5 triệu USD được chi tiết trong lần xuất bản này.

Ngày đăng: 27/07/2009 Kỳ tham chiếu: 2007

1 46 47 48 49 50 53