Tổng cục Thống kê Việt Nam và UNICEF Việt Nam rất vui mừng công bố Báo cáo kết quả Điều tra các mục tiêu phát triển bền vững về trẻ em và phụ nữ Việt Nam 2020-2021 (viết gọn là Điều tra SDGCW Việt Nam 2020-2021).
Điều tra SDGCW Việt Nam 2020-2021 được Tổng cục Thống kê Việt Nam phối hợp với các bộ ngành liên quan thực hiện năm 2020 và 2021 trong khuôn khổ Chương trình Điều tra đa chỉ tiêu (MICS) toàn cầu
của UNICEF.
Chương trình MICS toàn cầu được UNICEF xây dựng và phát triển từ những năm 1990 đến nay là chương trình điều tra thống kê quốc tế cấp hộ gia đình, hỗ trợ các quốc gia thu thập dữ liệu có tính so sánh quốc tế cho một loạt các chỉ tiêu về tình hình trẻ em và phụ nữ. Điều tra MICS đo lường các chỉ tiêu thống kê quan trọng cung cấp cho các quốc gia dữ liệu để hoạch định chính sách, chương trình và kế hoạch phát triển quốc gia, đồng thời cho phép theo dõi tiến độ hướng tới các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) và các cam kết quốc tế khác.

Để biết thêm thông tin về Chương trình MICS toàn cầu, vui lòng truy cập mics.unicef.org.