Để đánh giá mức sống dân cư phục vụ hoạch định chính sách và lập kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, từ năm 1993 đến nay Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tiến hành nhiều cuộc điều tra mức sống dân cư. Giai đoạn 2002 đến 2010, TCTK tiến hành Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam (viết gọn là KSMS) 2 năm một lần vào những năm chẵn. Giai đoạn 2011 đến 2020, KSMS được tiến hành hàng năm. Tuy nhiên, những năm lẻ chỉ thu thập thông tin về dân số, việc làm và thu nhập. Mục đích của KSMS nhằm theo dõi và giám sát một cách có hệ thống mức sống của các tầng lớp dân cư Việt Nam; giám sát, đánh giá việc thực hiện Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo; góp phần đánh giá kết quả thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) và các Mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam.
KSMS 2020 được tiến hành theo Quyết định số 1261/QĐ-TCTK ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. KSMS đã được tổ chức, triển khai theo đúng nội dung của phương án và quy trình sản xuất thông tin thống kê cấp cao. Để phục vụ nhu cầu của người sử dụng thông tin thống kê về mức sống dân cư Việt Nam năm 2020, TCTK biên soạn và phát hành ấn phẩm
“Kết quả Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam năm 2020” gồm 2 phần:
Tổng quan mức sống dân cư Việt Nam năm 2020, với các nội dung sau đây:


● Một số đặc điểm nhân khẩu học cơ bản liên quan đến mức sống;
● Giáo dục;
● Y tế và chăm sóc sức khoẻ;
● Việc làm và thu nhập;
● Chi tiêu;
● Nhà ở, điện, nước, phương tiện vệ sinh và đồ dùng lâu bền;
● Giảm nghèo;
● Các đặc điểm chung của xã;
● Nhận xét chung.


Kết quả số liệu tổng hợp về Khảo sát mức sống dân cư năm 2020, với nhóm các chỉ tiêu thống kê về mức sống dân cư sau đây:


● Một số đặc điểm nhân khẩu học cơ bản liên quan đến mức sống;
● Giáo dục;

● Y tế và chăm sóc sức khoẻ;
● Lao động – Việc làm;
● Thu nhập;
● Chi tiêu;
● Đồ dùng lâu bền;
● Nhà ở, điện, nước, phương tiện vệ sinh;
● Tham gia các chương trình xoá đói giảm nghèo;
● Ngành nghề sản xuất kinh doanh của hộ;
● Các đặc điểm chung của xã.


TCTK chân thành cảm ơn các Bộ ngành, các đơn vị có liên quan ở trong nước, các chuyên gia quốc tế của Ngân hàng Thế giới đã hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình khảo sát, từ giai đoạn chuẩn bị đến xử lý và công bố kết quả. TCTK rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các tổ chức và cá nhân sử dụng thông tin thống kê KSMS để ấn phẩm này ngày càng phục vụ tốt hơn nhu cầu sử dụng./.